Stačí fouknout do vrtule

Datum 30.12.2016

Ne všem se líbí krajina posetá větrníky, ale jak se říká “vývoj nezastavíš“. Také díky silnému tlaku vlád jednotlivých zemí na čistou energii, dnes dodávají větrné elektrárny ve světovém energetickém mixu více elektřiny než jaderné elektrárny. U nás se na celkové energetice podílejí větrníky necelým pro­­cen­tem. Z našich tří hlavních zdrojů, tedy vítr, slunce a voda, tak v České republice zaujímají poslední příčku. 

Vítr vzniká v atmosféře na základě rozdílu atmo­­sférických tlaků jako důsledek nerovnoměrného ohřívání zemského povrchu. Teplý vzduch stoupá vzhůru, na jeho místo se tlačí vzduch studený. Zemská rotace způsobuje stáčení větrných proudů, jejich další ovlivnění způsobují morfologie krajiny, rostlinný pokryv a vodní plochy.

Historie energie z větru

Lidé využívali větrnou energii už dlou­ho před námi, například před 5 tisíci lety před naším letopočtem k pohonu lodí na řece Nil. Poté ji Peršané v období 500 až 900 let př. n. l. používali k čerpání vody a mletí obilí. Později začaly využívat sílu větru okolní národy a využívání větrných mlýnů se rozšířilo z Persie dál na Střední východ, kde byly používány větrné mlýny ve velké míře při výrobě potravin. Nakonec kolem roku 1000 našeho letopočtu se využití větr­né energie rozšířilo na sever do evropských zemí jako je Nizozemsko, kde sloužila mimo jiné také k vysušování močálů v deltě řeky Rýn.

Velikosti větrných turbín

Větší větrné turbíny jsou efektivnější z hlediska nákladovosti a jsou seskupeny do větrných farem, které dodávají energii do elektrické sítě. V posledních letech došlo k nárůstu velkých instalací větrných elektráren na moři, aby bylo možné využít obrovský potenciál mořského větru. Jednotlivé malé turbíny, s výkonem menším než 100 kilowattů, jsou nejvíce používány pro domácnosti nebo pro čerpání vody. Malé turbíny jsou někdy provozovány ve spojení s dieselovými generátory, bateriemi a fotovoltaickými systémy. Tyto systémy se nazývají hybridní větrné systémy a jsou obvykle používány ve vzdálených místech, mimo rozvodnou síť lokalit, kde připojení k rozvodné síti není k dispozici.

Budoucnost větrné energie

Evropa vidí budoucnost větrné energie právě v offshore instalacích (tj. větrné turbíny v moři). V roce 2020 by mělo být u evropských břehů instalováno až 40 GW výkonu. Ročně by tyto větrné zdroje měly vyrobit 148 TWh elektřiny. Vyplývá to ze studie Evropské asociace pro větrnou energii (EWEA). Dle EWEA může sektor větrných elektráren do roku 2020 zaměstnávat 462 tisíc lidí. Z toho 169 500 zaměstnanců připadá na oblast offshore zdrojů.

Samotný ČEZ nedávno oznámil, že od společnosti wpd AG odkoupil dalších 35 větrných elektráren na německém trhu a navýšil tak instalovaný výkon z větrné energie na hodnotu téměř 100 MW.

Takové Dánsko je ve svých plánech nejdále. Cílem země je do roku 2035 vyrábět veškerou elektrickou energii z obnovitelných zdrojů. Podle odborníků, kteří mapovali energetické výdaje z provozu větrných elektráren, bude uhlíková stopa větrné farmy na vyprodukovanou kilowatthodinu více než 120krát nižší než u tradičních zdrojů. Tyto odstíny zelené se hod­­no­tily při příležitosti Mezinárodního dne větru. Veškeré energetické výdaje, které s sebou přináší provoz větrných elektráren, zachycují dva modelové projekty. Do vstupů je započtena energie nutná k výrobě potřebného materiálu a veškeré energetické výdaje související s výrobou, výstavbou, provozem, údrž­bou a následným rozebráním a recyklací elektrárny.

Jak fungují větrné turbíny?
Jednoduše řečeno, větrná turbína pracuje opačně něž ventilátor. Místo použití elektrické energie k vytváření větru, větrné turbíny využívají vítr, aby elektřinu vytvořily. Vítr protočí listy vrtule, které otočí hřídel napojenou na generátor a vyrobí elektřinu.
Kolik energie vyrobí jedna moderní větrná elektrárna?
Jediná moderní větrná elektrárna o jmenovitém výkonu 2 MW ročně vyrobí v průměru 4 430 MWh elektřiny, což představuje roční spotřebu 1 265 do­mácností, tj. asi 3 200 osob. VtE v ČR v roce 2008 vyrobily 244 GWh elektrické energie, což odpovídá spotřebě 70 tis. domácností, tj. 174 300 osob. 244 GWh by bylo mož­- no vyrobit spálením 244 000 tun uhlí, čímž by se vypustilo přes 600 000 tun CO2.
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář