Nová norma pro kabely

Datum 22.03.2017

Nová koordinovaná norma EU byla vydána v roce 2015 a stane se povinnou 1. července 2017. Tato nová nor­ma je začleněna do CPR a týká se požární klasifikace a zkušebních metod pro kabely používané v budovách.

Co je CPR?

Evropské nařízení o stavebních výrobcích (CPR) si klade za cíl zajistit spolehlivé informace o vlastnostech výrobků používaných v budovách, jako jsou podlahy, stropy a obklady. Toho se dosahuje harmonizováním pravidel pro zkoušení a klasifikaci stavebních výrobků. Každý, kdo chce uvést na trh stavební výrobek, musí tento výrobek zkoušet, klasifikovat a označit štítkem podle pravidel EU obsažených v CPR. Nyní se toto nařízení týká i kabelů.

Společná klasifikace požárních vlastností Jelikož jsou požární vlastnosti stavebních výrobků důležité pro požární bezpečnost, máme nyní společné nařízení EU pro požární klasifikaci a zkušební metody pro kabely používané v budovách. Nová norma EN 50575 se vztahuje na silové, telekomunikační a sdělovací kabely pro trvalé instalace v budovách.

Povinné značení CE

Označení CE bude pro kabely podléhající této normě povinné. Nejpozději 1. červen­ce 2017 se nové označení CE objeví na obalech a všechny národní normy, které jsou v rozporu s novou normou, přestanou platit. Přechod na novou společnou normu a povinné značení CE probíhá v době od 1. července 2016 do 1. července 2017. Během přechodu na novou normu je možné kupovat kabely, které byly zkoušeny podle nové i dřívější normy. Po 1. červenci 2017 bude nová norma povinná.

Podmínky pro označení CE

Výrobci, kteří chtějí označit své výrobky CE, musí vypracovat Prohlášení o vlastnostech (DoP). Vypracováním DoP výrobce garantuje, že výrobek plní požadavky uvedené v normě. Výrobce musí vytvořit DoP pro každý stavební výrobek.

Prohlášení o vlastnostech (DoP)

Prohlášení o vlastnostech (DoP) uvádí nejdůležitější vlastnosti výrob­ku. Vlastnosti jsou hodnoceny a popsány jednotným evropským způsobem. Výrobky tak lze porovnávat bez ohledu na to, kde byly vyrobeny. DoP také obsahuje informace o použití výrobku, o výrobci a o případném zapojení třetí strany do kontroly výroby. Výrobek je proto schválený pro označení CE jen tehdy, když byl testován a má platné DoP.

Nové požární třídy pro kabely

Dřívější požární třídy pro kabely jsou nahrazeny novými klasifikacemi podle normy EN 50575. EN 50575 spojuje normy pro zkoušení několika parametrů, což znamená, že kabely budou zkoušeny na energetický obsah, šíření ohně, kouř, kyselost, sálání tepla a tvorbu kapiček (hořících kapiček z plastů, které šíří oheň). Existuje sedm nových tříd: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca a Fca

PVC, bezhalogenové kabely a CPR

Nepřítomnost halogenů není požadavek podle CPR. Když však mluvíme o požární bezpečnosti, je nejdůležitější rozdíl mezi bezhalogenovým kabelem a kabelem s PVC ten, že bezhalogenové kabely produkují značně menší množství škodlivých látek a méně kouře, když hoří. Protože tvorba kouře a šíření jedovatých částic jsou dvě z kritérií v nové normě, mají bezhalogenové kabely větší šanci na vyhovění novým požadavkům.

Zkoušeno v našich vlastních laboratořích

Materiály, které používáme v našich výrobcích, jsou zkoušené a uznané ve vlastních laboratořích nkt cables. Tyto laboratoře mají odpovídající kapacitu a zkušenosti k provádění úplných požárních zkoušek a zkoušek vlastností materiálu, což bylo využito při práci na splnění nových požadavků CPR. Kromě vývoje nových materiálů neustále zkoušíme vlastnosti stávajících výrobků, abychom byli schopni stále nabízet kabely světové třídy.

Koho se bude tato nová norma týkat?

• Výrobců

Vlastnosti výrobku musí odpovídat vlastnostem uvedeným v Prohlášení. Proto se od výrobce, který vyrábí kabely podle nové normy, vyžaduje, aby využil nezávislého orgánu ke zkoušení a kontrolování závodu. Výrobek by měl být označen CE pouze tehdy, když byl zkoušením schválen a bylo sepsáno DoP. Všechny obaly nkt cables, na které se vztahuje CPR, budou mít kromě označení CE i štítek s požární třídou CPR. w v

• Architektů a projektantů

Stavební inženýři, architekti a projektanti, musí znát tuto novou normu, čeho se týká, na které výrobky se vztahuje a jak vybrat správný kabel pro příslušnou třídu stavby.

• Velkoobchodníků

Velkoobchodníci musí znát, čeho a jakých výrobků se nová nová norma týká a mít na skladě správný sortiment. Velkoobchodník bude považován za výrobce v případech, kdy bude jako první uvádět neevropské výrobky na trh (viz informace pro výrobce).

• Montážních firem

Montážní firmy musí znát tuto změnu a volit správné kabely na základě specifikací, výkresů či podobné dokumentace. Tyto kabely se nezmění ve smyslu vzhledu a názvu. Důležité je zkontrolovat, zda má kabel označení CE a správnou požární třídu. Kompletní informace o požárních vlastnostech kabelu lze nalézt v Prohlášení o vlastnostech (DoP) na našich webových stránkách. Všechny obaly nkt cables budou ozna­čeny CE a třídou CPR.

Příprava na novou normu

V nkt cables rozumíme CPR. Abychom splnili požadavky EN 50575, vyvinuli jsme naše postupy a procesy tak, abychom mohli zkoušet kabely podle platných směrnic a s kontrolami od třetích stran. To znamená, že naše kabely splňují veškeré aktuální požadavky na vlastnosti a klasifikaci. Všechny naše testy se provádějí v našich laboratořích. Máme dobrou znalost CPR a nových požárních tříd. Jsou to znalosti, které nás a naše zákazníky připravují na novou normu. Když volíte výrobky od nkt cables, můžete si být jisti, že parametry našich kabelů plně odpovídají nové směrnici CPR.

Kontaktujte nás, pokud chcete vědět o CPR více: Budeme rádi, když se na nás obrátíte s dotazy nebo navštívíte stránku nktcables.cz/cpr, kde jsme shromáždili všechny informace o CPR.

nkt cables s. r. o., Průmyslová 1130, 272 01 Kladno • info.cz@nktcables.com • nktcables.cz/cpr

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář