Slavnostní předání rozvodny Třeboradice

Datum 10.06.2017

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 ENGIE Services po 4 letech intenzivní výstavby slavnostně předala investorovi PREdistribuce a.s. kompletně zrekonstruovanou rozvodnu TR 110/22 kV Třeboradice. Slavnostního předání se zúčastnili Ing. Milan Hampl, ředitel a předseda představenstva PREdistribuce a.s., a Ing. Karel Urban, vedoucí sekce Příprava a realizace staveb. Za ENGIE stavbu předával Ing. Aleš Jech, ředitel divize Energetická infrastruktura.

Transformovna Třeboradice slouží jako napájecí uzel pro teplárnu Třeboradice, která je mimo jiné i přečerpávací stanicí dodávky tepla z elektrárny Mělník do hlavního města Praha. Dále je důležitým napájecím uzlem elektrické energie pro východní část hl. města Prahy. Současně má TR Třeboradice také funkci tranzitní stanice elektrické energie z bloků elektrárny Mělník (jak přímo tak přes vřazené rozvodny) do dalších částí hl. města Prahy a také do Středočeského kraje.

Technologické řešení rekonstrukce:

Transformace s vyšším napětím: v rámci rekonstrukce již stojí nová stanoviště T101 až T104 pro výkonové transformátory 40 MVA, 110/22 (6) kV. Nová stanoviště transformátorů i tlumivek jsou krytá, venkovní. Jsou umístěna mezi obslužnou komunikaci a přívodní portály linek 110 kV. Navržena jsou jako “otevřená stání”, obestavěná ze tří stran a zastřešená.

Rozvodna 110 kV: do nové budovy BSP (budova společných provozů) se podařilo instalovat novou rozvodnu a 110 kV. Ta je od firmy Alstom typu F35 145 kV, vnitřní, zapouzdřená, izolovaná plynem SF6.

Rozvodna je se dvěma systémy hlavních přípojnic v rozsahu 16 polí, podélně dělená s příčnými spínači přípojnic. Rozvodnu firma Alstom dodala po jednotlivých modulech a finálně smontovat a usadit ji se podařilo v prostoru 1NP.

Stávající rozvodnu 110 kV montéři postupně dle harmonogramu demontovali a vývody přepojili. Dále došlo postupně k demontáži staré hlavní a pomocné ocelové konstrukce a k jejímu nahrazení novými ocelovými konstrukcemi.

Propojení vrchních linek 110 kV je přes nové vývodové odpojovače, omezovače přepětí a kabelové koncovky VVN-kabelů a nové Al-kabely s izolací XLPE průřezu 1000 mm2.

Připojení primární strany (110 kV) výkonových transformátorů je pomocí nových Al-kabelů s izolací XLPE průřezu 400 mm2.

Sekundární strany výkonových transformátorů jsou vyvedeny do nové rozvodny 22 kV a též do stávajících rozvoden 6 kV Pražské teplárenské.

Rozvodna 22 kV: do nové budovy BSP (budova společných provozů) se podařilo instalovat novou rozvodnu 22 kV. Nová rozvodna je od firmy Siemens typu NX PLUS, skříňová se dvěma systémy přípojnic, izolovaná plynem SF6, v rozsahu 17 polí. Také tuto rozvodnu dodavatel zajistil po jednotlivých modulech a k montáži a usazení došlo na zdvojené podlaze v prostoru 2NP.

Ochrany a řídicí systém: ochrany úrovně 110 kV a 22 kV od firmy ABB, která je také dodavatelem celého řídicího systému, jsou propojeny optokabely. Další ochrany 110 kV Siemens jsou také propojeny optokabely a přes koncentrátory s řídicím systémem. Rozvaděče pro řídicí systém jsou instalovány v místnosti velínu ve 3NP nové BSP.

Stavebně technické řešení rekonstrukce:

Přeůstění vrchních linek 110 kV – V903 (Letňany), V904 (Letňany), V907 (EMĚ II-TG7), V909 ((EMĚ II-TG9), V917(ČECHY STŘED), V919(SEVER). V rámci přeústění jsou již postaveny nové portály pro vrchní vedení 110 kV. Břevna portálů jsou ve výšce +10 m. Stožáry jsou kotveny do kalichů v portálových patkách zalitím betonem

Budova společných provozů – R110 kV, R22 kV: budova je navržena jako 4-podlažní 1PP – 3NP. Ze suterénu je umožněn vstup do kabelových kanálů, kterými vede propojení budovy se stáními traf a tlumivek a s hlavními přívodními portály vrchního vedení 110 kV.

Kabelové kanály – jsou navrženy jako kompaktní železobetonové konstrukce, umístěny celým svým objemem pod úrovní terénu a komunikací. Kanály mají obdélníkový průřez a jsou průchozí. Kanály jsou tři označené K1-K3.

Účelové komunikace a zpevněné plochy areálu jsou navrženy tak, aby umožnily zavezení silových transformátorů a vlastní obsluhu areálu. Komunikace jsou napojeny na stávající areálové komunikace Teplárny Třeboradice.

ENGIE je jeden z předních světových dodavatelů energií a řešení v oblasti technické infrastruktury a energetických služeb v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice ENGIE Services a.s. nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management a služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství. www.engie.cz
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář