Požáry v budovách – celosvětový problém

Datum 14.08.2017

Požáry v budovách si vyžádaly za poslední období značné ztráty na lidských životech. Nezanedbatelné jsou též ztráty finančního charakteru. Např. jen v loňském roce přišlo ve střední Evropě o život v důsledku kouře, ohně a plamenů o život 415 osob, z toho 242 uvnitř budov a objektů. Nejčastější příčinou úmrtí je působení toxických plynů a kouře, které způsobují až 92 procent všech úmrtí.  Že požáry představují riziko ohrožující lidský život, to už člověk ví od pradávné minulosti. Již v minulosti to vedlo při návrhu a výstavbě budov k používání méně hořlavých materiálů a konstrukcí.

V rámci postupného zpřísňování podmínek z pohledu požární bezpečnosti staveb a ochraně lidského zdraví došlo a dochází k postupnému zavádění nových norem a standardů v této oblasti. Podněty přicházejí v rámci harmonizace z Evropské unie, jíž je Česká republika nedílnou součástí.

Legislativa v České republice

Již v roce 2008  jsme se mohli poprvé setkat s technickými podmínkami požární ochrany staveb. V únoru 2008 začala platit vyhláška č.23/2008 Sb. vycházející z konceptu CPD (Construction Products Directive) a provádějí směrnici Rady Evropské unie 89/106/EEC. V roce 2011 byla tato vyhláška aktualizovaná vyhláškou č. 268/2011 Sb.

Dosavadní zkušenosti s aplikací Směrnice Rady 89/106/EEC ukázaly, že nebyl zcela splněn záměr – nedošlo k plné harmonizaci tj. ke sjednocení evropského trhu v oblasti stavebních výrobků. Např. některé země EU dodnes nepovažují regulaci výrobků a označení CE za povinné a uplatňují své národní požadavky.

A proto v květnu 2008 předložila komise návrh nového Nařízení EPaR, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Toto nařízení bylo po dlouhém a složitém vyjednávání schváleno pod číslem 305/2011, bylo zveřejněno v oficiálním věstníku EU dne 4.4.2011 s účinností od 24.4.2011. Nový předpis pod zkratkou CPR (Construction Products Regulation – Nařízení o stavebních výrobcích) vyžaduje na rozdíl od stávající CPD Směrnice (89/106/EEC) přímou a jednotnou implementaci do národního práva členských států Evropské unie.

Původní CPD Směrnice č. 89/106/EEC byla přijetím nového nařízení zrušena, nicméně zůstávají v platnosti národní předpisy ČS EU, do kterých byla Směrnice implementována. Dle nich bylo možno posuzovat stavební výrobky až do 1.7.2013.

Aktuální znění zákonů a nařízení vlády verzus nařízení EU305/2011

Legislativně náročným procesem bylo začlenění nového nařízení do systému „technických zákonů a nařízení vlády“, které souvisí s naším oborem – elektrotechnika, výrobky pro nízká napětí  a strukturovaná kabeláž.

   Klíčové i nadále zůstávají zákony č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a jejich uvedení na trh (včetně dílčího zákona č. 91/2016 Sb.) a č. 90/2016 Sb. O posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Jejich přímou úměrou jsou „de facto provádějící předpisy“ formou nařízení vlády, konkrétně č. 163/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

   V rámci celého legislativního procesu byly KABELY A VODIČE zařazeny jako STAVEBNÍ VÝROBKY.

   Zařazením kabelů a vodičů jako stavební výrobky se rozšířila oblast vlastností a kritérií, které kabely jako řádný stavební výrobek musí splnit. Jedním z kritérií je též „způsob reakce na oheň“, které v rámci harmonizované normy ČSN EN 50575 stanoví třídy reakce na oheň pro kabely a vodiče JAKO STAVEBNÍ VÝROBKY.

Koho se bude tato nová norma týkat?

1)     VÝROBCI KABELŮ A VODIČŮ

   Jakýkoliv kabel musí být nyní řádně zařazen a začleněn do příslušné třídy reakce na oheň. To s sebou přináší nutnost úpravy výrobních postupů, certifikaci a též vystavení příslušných dokumentů potvrzujících uvedené vlastnosti, tj. vše v souladu s CPR. Všechny obalové materiály a formy (cívky, krabice) našich kabelů Schrack Technik, na které se vztahuje CPR, mají všechny náležitosti CPR.

2)     PROJEKTANTI

   Projektanti a architekti včetně stavebních inženýrů, musí být seznámeni s touto problematikou, neboť se dá předpokládat postupné rozšiřování stavebních výrobků či zpřísňování požadavků na stavební výrobky, což v důsledku povede k otázce „jak vybrat správný kabel pro danou budovu či objekt”.

3)     MONTÁŽNÍ A INSTALAČNÍ FIRMY

   Instalačním firmám se z pohledu samotné montáže moc věcí nemění. Fyzikální zákony a kabely se ve svém smyslu a podstatě nemění. Klíčovým zůstává volba stavebních výrobků z pohledu požadované specifikace a dokumentace. Důležitá je kontrola správné třídy reakce na oheň a „zevrubná kontrola provedení” kabelu. Kompletní informace o požárních vlastnostech lze následně nalézt na našich webových stránkách (www.schrack.cz).

ČSN EN 50575

Tato evropská harmonizovaná norma specifikuje požadavky vlastnosti reakce na oheň zkušební a hodnotící metody pro elektrické kabely používané pro dodávku elektrické energie a pro kontrolní a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavbách a podléhají požadavkům vlastnosti reakce na oheň.

Kabely zahrnuté v této normě jsou určeny pro použití na dodávku elektrické energie a komunikace v budovách a jiných inženýrských stavbách s cílem omezit vznik a šíření požáru a kouře.

Norma specifikuje několik klíčových termínů:

01.07.2016                             Počátek platnosti normy

01.07.2016 – 30.06.2017       Přechodné období

01.07.2017                             Povinnost splnění požadavků z normy vyplývající

Důsledky zavedení normy a kompletní legislativy CPR pro praxi

 • Zavedení nových tříd reakcí na oheň
 • Nový dokument – Prohlášení o vlastnostech (DoP – Declaration of Performance)
 • Označování stavebních výrobků značkou CE
 • Změna dokumentace (technické listy, katalogy, online media, štítky a popisy produktů)
 • Omezení používání výrobních materiálů na bázi PVC z důvodu ochrany lidského zdraví

Třídy reakce na oheň

Vzhledem k mnoha normám a standardům, které se zaměřují na požární klasifikaci kabelů, bylo potřeba všechny existující a často různorodé a protichůdné „požární třídy“ sjednotit. V rámci ČSN EN 50575 došlo též ke spojení dílčích testů a ověřování vlastností do jednoho „testovacího bloku“ (energetický obsah, šíření ohně, kouř, kyselost, sálání tepla a tvorbu odkapávajících částí).

Aca    Platí pro nehořlavé výrobky jako jsou kabely s keramickou izolací.

B1ca  Představuje vrcholnou třídu z pohledu hořlavosti kabelů.

B2ca.  Je známá jako „třída vyhláškových kabelů“. Jedná se především o bezhalogenové kabely, nízkokouřivé a oheň retardující.

Cca   Odpovídají kabelům, které mohou přispívat k určitému šíření požáru, nicméně zpravidla mají sníženou dýmivost.

Dca   Odpovídá požárním vlastnostem, jaké má normální dřevo. Typicky PVC popř. bezhalogenové kabely.

Eca   Je vytvořena pro kabely, které zpomalují šíření plamene při malých požárech, ale pro které nebyla stanovena tvorba tepla a kouře, typicky PVC kabely.

Fca   Představuje hořlavé kabely nesplňující požadavky třídy Eca a jejich použití uvnitř budov není povoleno (resp. upraveno jinou dílčí normou, např. ČSN EN 50174-1).

 

Přehled tříd reakcí na oheň a další souvztažnosti

Působení kouřových plynů

Požár vždy začíná inicializačním vznícením způsobeným lokálním zdrojem požáru, který zapálí okolní či obklopující materiál.

V této fázi stoupá teplota tak, až dosáhne teploty vznícení okolního materiálu (>300 °C).  Při teplotě 450 °C dochází k řetězové reakci a rozhoří se umělé hmoty, které se nacházejí v místnosti nebo v prostoru.

Zvláštní nebezpečí při požárech spočívá v druhu vznikajících zplodin hoření.  Také kabely musí být svým způsobem považovány za produkty, které mohou (s)hořet a tímto se stát „viníky a příčinou“ kouře.  Vlastnosti veličin jako jsou kyselost (obsah kyseliny) a hustota kouře jsou všeobecně známé a testovatelné. Určením kyselosti lze zjistit korozivní potenciál kabelů formou uvolňovaných zplodin při hoření. Kyselost je indikátorem pro dráždivý účinek zplodin hoření. Stejně tak je množství, resp. hustota kouře uvolňujícího se při hoření a spalování. Klíčová pro např. bezpečné opuštění prostoru při požáru.

Proto je dýmivost, kyselost a tvorba hořících částí nedílnou součástí celé požární klasifikace.

Třída reakce na oheň / dýmivost / tvorba hořících částí / kyselost

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech (dále jen „DoP“) uvádí nejdůležitější vlastnosti výrobku. Vlastnosti jsou hodnoceny a popsány jednotným a závazným způsobem. Výrobky, nejen kabely, tak lze porovnávat bez ohledu na to, kde a jak byly vyrobeny.

DoP obsahuje klíčové informace  o použití výrobku, o výrobci a o případném zapojení třetí strany do kontroly výroby. Výrobek je proto schválený pro označení CE jen tehdy, když byl testován a má platné DoP.

Označování výrobků značkou CE

Označení CE je pro kabely a vodiče podléhající této normě povinné. Nejpozději 1. července 2017 se nové označení CE musí objevit na obalech. Výrobci kabelů, kteří chtějí označit své výrobky CE, musí vypracovat DoP. Vypracováním DoP výrobce garantuje, že výrobek plní požadavky uvedené v normě. Výrobce musí vytvořit DoP pro každý stavební výrobek.

Účast na certifikaci produktů prováděné notifikovanými a autorizovanými osobami (nezávislé zkušebny a laboratoře)  variuje s třídou reakce na oheň. Způsob kontroly je uveden v následující tabulce:

Zatímco např. vlasnosti kabelů třídy Fca deklaruje sám výrobce, produkty třídy Dca nebo Eca musí projít systémem nezávislého testování a ověřování vlastností u notifikované osoby. Tato notifikovaná osoba (její číselné označení) MUSÍ být uvedena na obalu výrobku!

Vyšší úroveň bezpečnosti díky protipožárním kabelům

Co bude pravděpodobně následovat?

V budovách s  požadavkem na vysokou ochranu zdraví osob a majetku jako jsou např. nemocnice, mateřské školy a dětská zařízení,  na (chráněných) únikových cestách se  doporučuje nasazení kabelů třídy B2ca, (viz. vyhláška 23/2008 Sb., příloha 1 a 2, resp. vyhláška 268/2011 Sb.). V administrativních a kancelářských budovách se jeví nasazení kabelů třídy Cca jako minimální třída reakce na oheň.

Po sjednocení legislativy lze předpokládat další logický krok: definování minimálních tříd reakcí na oheň pro jednotlivé typy budov a objektů. Kromě již zmíněných vyhlášek není v současné době žádné další nařízení či požadavek na kabely jako stavební výrobky z pohledu nutnosti dodržení minimální třídy reakce na oheň pro konkrétní prostředí.

V současné době je k dispozici návrh možného uspořádání minimálních požadavků na kabely podle typu objektu.

!!! Jedná se pouze a jen o návrh, který není součástí žádné přílohy ani není ve stádiu aplikační normy !!!

Řešení problematiky z praktického hlediska

Kabeláž Schrack Technik

Naše společnost se uvedenou problematikou intenzivně zabývá a požadavky norem aplikuje přímo do praxe. Přijali jsme veškerá opatření týkající CPR – od kompletní dokumentace až po dílčí testování a certifikace kabelů. V současné době jsou k dispozici následující informace:

 • Začlenění kabelů Schrack Technik do tříd reakce na oheň
  Každý metalický, optický a koaxiální kabel je řádně začleněn do třídy reakce na oheň. Tato informace je dostupná přímo na balení kabelu, na webových stránkách Schrack Technik a též v našem eshopu.
 • Vypracované dokumenty – Prohlášení o vlastnostech v českém jazyce
  Ke každému kabelu jako stavebnímu dokumentu je volně k dispozici Prohlášení o vlastnostech v českém jazyce, včetně normou požadovaných informací. Jazykové verze v německém a anglickém jazyce jsou na vyžádání.
 • Certifikáty o provedených zkouškách – třídy B2ca
  Zvláštní pozornost je věnována kabelům s třídou reakce na oheň B2ca. Kabely prošly testy v české zkušebně a platný certifikát je vždy umístěn u každého takového kabelu na našem eshopu.
 • Notifikační osoba a informace o provedených testech
  Notifikační osoba, resp. její 4místný číselný kód a označení testovacího protokolu je umístěno přímo na balení kabelu a je dostupné na stránkách příslušných notifikačních osob.

Třída reakce na oheň detailně a prakticky…

Veškeré kabely Schrack Technik jsou zařazeny do konkrétní třídy reakce na oheň. Příkladem mohou být metalické datové kabely HSEK/HVSK.

Řádné označování výrobků – štítky – detailně a prakticky

Veškeré obalové materiály kabelů (krabice, cívky) mají viditelné označení všech požadovaných informací (číslo notifikační autority, třída reakce na oheň, odkaz na Prohlášení o vlastnostech,..)

Eshop detailně a prakticky

V našem eshopu jsou k dispozici kompletní informace o CPR ke každému kabelovému výrobku.

Stačí zadat do vyhledávacího pole objednací číslo kabelu, např. HSEKU424P0.

V sekci Ke stažení lze nalézt aktuální znění Prohlášení o vlastnostech v českém jazyce.

U každého kabelu lze dohledat třídu reakce na oheň a číslo DoP.

Klíčový dokument – Prohlášení o vlastnostech (DoP) lze získat:

 • V sekci Ke stažení u každého stavebního výrobku, na které se uvedená problematika vztahuje
 • Na webových stránkách www.schrack.com/dop v českém, anglickém a německém jazyce (podmínkou je znalost objednacího číslo výrobku)
Autor: Ing. Jiří Kořínek
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář