Nové označování optických a metalických kabelů ve smyslu jejich reakce na oheň

Datum 30.08.2017

Od 1. 7. 2017 jsou výrobci metalických i optických instalačních kabelů povinní označovat kabely v souladu s Evropskou legislativou. Znamená to zpřísnění požárních předpisů staveb a následné zvýšení pořizovacích cen?

CO SE MĚNÍ 

Cílem předmětné vyhlášky CPR – Construction Products Regulation – UE 305/2011 je garance volného oběhu zboží v Evropské unii díky definování jednotného označování pro všechny trvale zabudované stavební výrobky. I když samotné elektrické či “datové” kabely jsou zřídka zdrojem požáru, pokud se stanou jeho součástí, mohou být rizikovým prvkem, protože se v stavbách nacházejí ve velkých množstvích a všech místnostech. Přesto, že tato norma v platnosti již od roku 2011, do 30. 6. 2017 platilo přechodné období, kdy mohli výrobci kabelů dodávat kabely i pod původním označením PVC, LSOH, LSFROH a podobně. Od 1. 7. 2017 je možné dodávat kabely už jen s novým označením, tzv. Euroclass třídou, od Aca po Fca. Velké písmeno označuje třídu reakce na oheň, doplněk ca znamená kabel.

Ověřování parametrů pro jednotlivé třídy:

ACA B1CA B2CA CCA DCA ECA FCA
Základní klasifikace Množství vygenerované tepelné energie Ano
Šíření plamene Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Uvolňování tepla Ano Ano Ano Ano Ne Ne
Doplňková klasifikace Tvorba kouře (s1, s1a, s1b, s2, s3) Ano Ano Ano Ano Ne Ne
Jedovaté plyny (a1, a2, a3) Ano Ano Ano Ano Ne Ne
Hořící častice (d0, d1, d2) Ano Ano Ano Ano Ne Ne
Ověřování deklarovaných parametrů Certifikace vzorků nezávislou zkušebnou Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne
Pravidelný dozor a ověřování nezávislou zkušebnou Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ne

Vysvětlení základní klasifikace:

Třída Reakce na oheň Poznámka
ACA Nehořlavé Je skoro nemožné vyrobit nehořlavý kabel pro datovou komunikaci
B1CA Různé úrovně šíření plamene a uvolňování tepla Dca je nejnižší třída, při které nezávislá zkušebna testuje a certifikuje všechny parametry. Vyšší třídy garantují nižší rychlost šíření plamene a uvolňování tepla, ale ostatní parametry mohou být stejné.  rovnaké.
B2CA
CCA
DCA
ECA Minimální ověřování Uvolňování tepla není ověřováno. Další parametry rovněž nejsou ověřovány. Rychlost šíření plamene je sice do určité míry snížena, ale evakuace osob je omezena z důvodu toxických výparů. Je to první úroveň kabelů, kterou ověřuje nezávislá zkušebna.
FCA Bez ověřování parametrů Tato třída neposkytuje žádné záruky. Nedoporučujeme používat.

Vysvětlení doplňkové klasifikace (další parametry):

Hořící častice Definice
Jelikož je možné pomocí základní a doplňkové klasifikace vytvořit více než 200 kombinaci, je zřejmé že ne všechny typy kabelů budou existovat.

Je důležité si uvědomit, že nejnižší doplňková klasifikace každého typu znamená, že produkt v daném parametru nesplňuje žádné požadavky.

d0 Žádné hořící částice
d1 Málo hořících částic
d2 Bez garance parametrů
Tvorba kouře
s1 Nízká kouřivost
s1a Velmi pomalé šíření kouře
s1b Pomalé šíření kouře
s2 Průměrná kouřivost a šíření kouře
s3 Bez garance parametrů
Jedovaté plyny
a1 Velmi nízká kyselost plynů
a2 Nízká kyselost plynů
a3 Bez garance parametrů

Výrobce musí deklarovat shodu s předepsanou klasifikací následujícím způsobem:

  • Třída reakce na oheň musí být uvedena na obalu (krabice, nebo buben) případně na samotném kabelu
  • Pro každý typ kabelu musí výrobce vydat Prohlášení o vlastnostech (DOP) základě Certifikátu z nezávislé zkušebny (CoC)

Toto nařízení se netýká patch kabelů, protože se jedná o pohyblivé přívody. Rovněž se netýká kabelů do vnějšího prostředí (kabely s PE pláštěm).
CO ZŮSTÁVÁ NEZMĚNĚNO

Nařízení CPR zároveň zavádí povinnost členských států EU, definovat minimální požadovanou klasifikaci kabelů v pro jednotlivé typy staveb či prostorách v nich. A tady se situace začíná značně lišit. Na rozdíl od jiných členských států, které tuto oblast neměli nebo ještě stále nemají upravenou, v České republice máme několik norem či vyhlášek, které tuto oblast přesně upravují. Základem je jsou normy ČSN EN 50575 a ČSN 73 0848/změna Z2 6.17 společně s vyhláškami č.23/2008 Sb. v aktuálním znění č.26/2011 Sb., které definují minimální požadavky ve specifických úsecích staveb pro zajištění požární bezpečnosti celé stavby. Tyto normy či vyhlášky jsou v platnosti již delší dobu, čili můžeme říci, že z tohoto pohledu od roku 2008 v oblasti metalické či optické kabeláže ke zpřísnění požadavků nepřišlo.
JAKÉ KABELY TEDA POUŽÍT?

Jaké kabely tedy použít? Která klasifikace je potřebná pro váš projekt?

Metalické a optické datové kabely třídy Aca pravděpodobně nikdy nebudou existovat a kabely v třídě B1ca budou extrémně drahé na výrobu.
Pro třídu B2ca třídu Cca se vyžaduje pravidelná kontrola produktů nezávislou zkušebnou. Čili kromě vyšších výrobních nákladů se navyšují i náklady na certifikaci. Použití kabelů těchto tříd bude omezeno pouze na určité specifické situace (více info níže v článku), Pro kabely nejnižší třídy Fca nelze garantovat žádné parametry a i když se pro třídu Eca  ověřuje rychlost šíření plamene, neověřují se další parametry. Použití kabelů této třídy lze doporučit pouze v situacích, kdy nejsou vedeny ve svazcích a tím pádem bude jejich vliv během požáru minimální. Logickou volbou je tedy použití kabelů třídy Dca, které adekvátně reagují na oheň a zároveň mají další parametry certifikované nezávislou zkušebnou.
Následně je nutné definovat doplňkovou klasifikaci:

KOUŘIVOST: klasifikace s3 znamená, že kabel bude značně kouřit,  čili se jí třeba jednoznačně vyhnout. Přestože klasifikace s1 je nejlepší, nárůst ceny je značně nepřiměřený. Kompromisem je klasifikace s2, která umožní osobám lokalizovat únikový východ v případě požáru.

JEDOVATOST: Pokud kouř obsahuje jedovaté látky, osoby nemohou dýchat, čili nejlepší klasifikace a1 je povinností v každém stavebním projektu, ve kterém může být ohroženo zdraví většího počtu osob.

ČÁSTICE: Tento parametr je výrazně méně podstatný než předchozí. Kabely jsou většinou vedeny mimo přímého dosahu: plechový kabelový žlab v podhledu nebo zdvojené podlaze, instalační trubka pod omítkou. Díky těmto bariérám nejsou unikající osoby akutní ohroženy. Nejnižší klasifikace d2  je proto plně akceptovatelná.
JAK SPLNIT POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ÚSEKY PODLE ČSN EN 50575? 

Norma ČSN EN 50575 definuje určité specifické úseky (shromažďovací prostory, chráněné únikové cesty …), ve kterých je nutné použít kabel s nejvyšší charakteristikou B2 ca – s1, d1, a1. Jako nejjednodušší řešení se jeví použití kabelů s charakteristikou B2 ca – s1, d1, a1 na celé stavbě, bez nutnosti zabývat se jednotlivými požárními úseky. Nicméně, s přihlédnutím na cenu a technické specifika se tento způsob jeví jako značně problematický. Splnění charakteristiky B2ca – s1, d1, a1 znamená 100 až 300-procentní navýšení ceny oproti kabelem Cat.5e, Cat.6, Cat.6A s pláštěm LSOH, běžně používaným do 30.6.2017. Hrubší žíly AWG 23 zase způsobí vrásky na čele všech co na kabely plánují krimp samci. Proč tedy volit tento způsob, když ho v konečném důsledku nevyžaduje ani samotná norma či další vyhlášky? Existují 2 podstatně efektivnější možnosti řešení této situace:

  1. Použití kabelů B2ca – s1, d1, a1 v daných specifických úsecích a v ostatních kabeleů s nízkým rizikem požáru, ale nižší klasifikací například Dca – s2, d2, a1.
  2. Vytvoření samostatných požárních úsecích (například sadrokartonových podhledů s požární odolností) a opět použití kabelů s nízkým rizikem požáru  nižší klasifikace (Dca – s2, d2, a1).

I když se dané řešení mohou jevit jako mírně komplikované, je třeba si uvědomit, že reálná potřeba kabelů s charakteristikou B2ca – s1, d1, a1 je max. 5% z celkové potřebné metráže.
JINÉ ZEMĚ

Při návrhu či realizaci projektu v jiných zemích je třeba mít na paměti, že požadovaná klasifikace se může značně lišit. Jako příklad uvedeme 2 země:

  • Španělsko: Cca-S1b, d1, a1 pro všechny veřejné budovy, Dca-s2, d2, a2 pro soukromé budovy
  • Velká Británie: Cca-S1b, d1, a2

 

ZÁVĚR:

Od 1. 7. 2017 jsou všechny metalické i optické datové kabely dodávané společností Legrand certifikované relevantním způsobem, a třída reakce na oheň je uvedena na každém bubnu či krabici. Kontaktujte nás v případě zájmu o Prohlášení o vlastnostech (DoP) ku konkrétnímu typu kabelu.
V případě, že potřebujete poradit správnou klasifikaci kabelu pro váš projekt, případně máte zájem o cenovou nabídku na určitý typ kabelu, napište nám: technicka.podpora@legrandcs.cz

Legrand
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář