ČEPS byl založen před 20 lety

Datum 20.10.2018

Česká přenosová soustava slaví dvacet let pod hlavičkou společnosti ČEPS. Do obchodního rejstříku byla ČEPS, a.s., zapsána 16. října 1998.

Historie samostatné přenosové soustavy se začala psát 8. června 1998, kdy o vyčlenění tehdejší Divize přenosové soustavy do samostatné firmy rozhodla řádná valná hromada ČEZ, a.s. Vlastní vznik firmy se váže ke dvěma datům – ČEPS, a.s., byla založena 20. srpna 1998, 16. října téhož roku pak byla zapsána do Obchodního rejstříku. „Vyčlenění tehdejší Divize přenosové soustavy do samostatné společnosti bylo reakcí na změny české i evropské legislativy, které směřovaly k liberalizaci energetického prostředí a ke vzniku trhu s elektrickou energií. Cílem tzv. „unbundlingu“ bylo oddělit obchod, přenos, výrobu a distribuci elektrické energie,“ říká Jan Kalina, předseda představenstva ČEPS, a.s.

Milníky společnosti ČEPS: 

1950 – Izolované přenosové systémy na českém území byly spojeny do jednoho celku. Soustava byla součástí centrálně řízené energetiky až do roku 1998. 

1990 – Osamostatnění menších elektráren a tepláren a 8 regionálních distribučních společností od ČEZ. 

1993 – První zapouzdřená rozvodna 400 kV v ČR v elektrické stanici Praha Chodov 

V současné době ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy. Udržuje, obnovuje a rozvíjí 42 rozvoden se 75 transformátory a trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3 724 km a 220 kV o délce 1 909 km. Je spojovacím článkem mezi výrobou elektřiny a distribucí elektrické energie koncovému spotřebiteli. V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje přenosové služby a tzv. systémové služby – dispečeři ČEPS nepřetržitě, 24 hodin denně, 365 dní v roce, dohlížejí na zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase. ČEPS rovněž zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie, dlouhodobě se také aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě. Jediným akcionářem ČEPS, a.s., je od roku 2012 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které z pověření státu vykonává akcionářská práva.

Česká přenosová soustava prošla za uplynulé dvě dekády řadou změn. Postupná liberalizace evropského trhu s  elektřinou a rozvoj mezinárodního obchodu s elektrickou energií s sebou od 2. poloviny 90. let přinášely nové požadavky. Výrazně narostlo množství přenášené elektřiny, došlo k podstatným změnám ve fungování přenosových sítí a měnily se nároky na dispečerské řízení. Změnami procházel a dále prochází také zdrojový mix, mění se charakter výrobních zdrojů zapojených do soustavy. „Nároky na přenosovou soustavu se přitom neustále vyvíjejí. Změny v českém i evropském energetickém prostředí a rozvoj trhu s elektřinou s sebou přinášejí potřebu soustavu rozvíjet a modernizovat tak, aby všechny budoucí výzvy zvládla. Plány rozvoje proto pracují s několika různými scénáři. Zohledňují přitom jak vývoj energetiky v České republice, tak úkoly, které pro ČEPS vyplývají z mezinárodní spolupráce,“ vysvětluje Jan Kalina. Za uplynulá dvě desetiletí ČEPS kompletně modernizovala celkem 1909 km vedení o napěťové hladině 220 kV a více než 202 km vedení o napěťové hladině 400 kV. Vybudovala téměř 300 km nových linek o napěťové hladině 400 kV. Proběhla také modernizace všech rozvoden 220 kV a 400 kV a výstavba několika nových rozvoden 400 kV.  V roce 2017 byly všechny rozvodny převedeny na dálkové ovládání.

Strategie provozovatele české přenosové soustavy bude i do budoucna postavena na několika stávajících základních pilířích. Jsou jimi zajištění stávajících vysokých standardů bezpečnosti a spolehlivosti provozu, rozvoj přenosové soustavy, integrace energetických trhů a také ekonomické aspekty fungování firmy jako akciové společnosti. „Do roku 2030 nastane útlum klasických zdrojů v české energetice v poměrně velkém rozsahu. Je tu otázka budoucnosti naší jaderné energetiky a výstavby nových jaderných zdrojů, což ovlivňuje nejen českou přenosovou soustavu, ale celou českou energetiku. Očekává se širší využití elektromobility, diskutuje se o technologiích power to gas, akumulaci a dalších. Poslání ČEPS bude i v budoucnu možné rozdělit do dvou rovin. Jednou z nich je povinnost provozovatele přenosové soustavy v kontextu zajištění energetické bezpečnosti ČR s přesahem do evropského regionu, druhou pak závazky ČEPS jako akciové společnosti spojené se zabezpečením růstu hodnoty společnosti,“ doplňuje Jan Kalina.

ČEPS
Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář