Nejlepší studenti, mladí vědci a pedagogové získali Ceny Wernera von Siemense

Datum 07.03.2020

Dvacítka nejlepších mladých vědců, studentů a pedagogů získala ocenění ve 22. ročníku prestižní vědecké soutěže Cena Wernera von Siemense. Český Siemens v ní oceňuje práce a projekty z oblasti technických a přírodovědných oborů ve čtyřech kategoriích: nejvýznamnější výsledek základního výzkumu, nejlepší diplomová práce, nejlepší disertační práce a nejlepší pedagogický pracovník. Spolu se studenty získávají odměnu i vedoucí jejich prací. Zvláštní ocenění byla letos udělena za překonání překážek ve studiu, za vynikající kvalitu ženské vědecké práce a za absolventskou práci na téma Průmysl 4.0. 

Ceny Wernera von Siemense byly poprvé uděleny v roce 1998. Od té doby společnost Siemens na odměnách vyplatila 12,5 milionu korun a ocenění převzalo 389 vítězů. Dvaadvacátý ročník soutěže hodnotil rekordní počet 833 přihlášek.  

V kategorii nejvýznamnější výsledek základního výzkumu Cenu Wernera von Siemense získal kolektiv autorů pod vedením Mgr. Pavla Plevky, Ph.D. z CEITEC – Masarykovy univerzity v Brně a Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně (Členové týmu: Mgr. Petra Pokorná Formanová, Ph.D., Ing. Tibor Füzik, Ph.D.

doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.) za práci s názvem „Struktura viru klíšťové encefalitidy a mechanismus jeho neutralizace monoklonální protilátkou“. Oceněná publikace popisuje strukturu částice viru klíšťové encefalitidy, zejména uspořádání jejího povrchu tvořeného bílkovinami, které viru umožňují infikovat buňky.

Vítězem v kategorii nejlepší disertační práce je Mgr. Ivo Straka, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vedoucím práce je prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. Cenu získal za práci z oboru kvantové optiky s názvem „Příprava, detekce a charakterizace kvantových stavů světla“, která se zabývá kvantovou povahou světla v laboratorních experimentech. Jedním z výsledků této práce je metodika měření tzv. tichého světla, tedy takového, u kterého je potlačena kvantová náhodnost počtu světelných částic – fotonů. Tiché světlo je možné využít v kvantových technologiích k rychlému počítání, přesnému měření nebo bezpečné komunikaci. 

Nejlepší diplomovou práci 22. ročníku soutěže představil Ing. Denys Rozumnyi z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, vedoucím práce je prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D. Ocenění získal za práci s názvem „Dlouhodobý tracker všech rychlostí s použitím rozmazání“. Denys Rozumnyi se ve své práci zabýval hledáním a sledováním objektů, pohybujících se vysokými rychlostmi, jako jsou například míče v různých sportovních disciplínách. Autor oceněné diplomové práce ukázal, že tyto objekty mají specifické vlastnosti, které umožňují nalézt jejich přesnou trajektorii i rychlost a také určit jejich vzhled pouze z videozáznamu. 

Jako nejlepší pedagogický pracovník byl oceněn prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D. z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Profesor František Štěpánek vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, kde rovněž absolvoval doktorské studium – současně také na Univerzitě Pierra a Marie Curieových v Paříži. Po dvouletém post-doktorském pobytu na Unilever R&D v Port Sunlight pokračoval ve výzkumné i pedagogické práci na Imperial College v Londýně. Profesor František Štěpánek dlouhodobě podporuje spolupráci svého oboru s obory příbuznými, věnuje se i studentům z jiných škol, např. zaměřených na farmacii. Propojuje akademický svět se světem renomovaných firem a korporací, řada jeho studentů působí ve vývojových odděleních nadnárodních společností, které se specializují na oblast biomedicíny, farmacie a agrochemie. Profesor Štěpánek pomáhá studentům rozvíjet a upevnit tzv. inženýrský způsob myšlení, který je nezbytný pro řešení vědeckých a technických úkolů. Studenti vysoce oceňují nejen mimořádně rozsáhlé a hluboké znalosti profesora Štěpánka, ale i jeho empatii, lidský přístup a manažerské dovednosti.

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce získala MUDr. Dagmar Myšíková, Ph.D. z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze za práci z oboru protinádorové imunologie s názvem „Studium protinádorové imunitní reakce u pacientů s karcinomem plic“. Oceněná práce přináší přehled složitosti imunitního systému a imunitních dějů probíhajících v rámci protinádorové obrany, dále pak informace o nových možnostech imunoterapie, které slibují velký pokrok v boji proti nádorovým onemocněním.

Ocenění za překonání překážek při studiu získal Bc. Vít König z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Vít König se věnuje částicové fyzice, bakalářskou práci vypracoval na téma „Testování křemíkových detektorů pro modernizaci detektoru ATLAS” a obhájil v roce 2018. V současnosti pokračuje v magisterském programu studia a, pokud mu to jeho zdravotní stav a rodinná situace dovolí, rád by pokračoval i v rámci doktorského studia. Vít König se již několik let potýká se závažným onkologickým onemocněním, které mu způsobuje stavy nepřekonatelné únavy, trvale musí brát léky, několikrát za rok bývá hospitalizován, trpí těžkou poruchou imunity. To všechno mu ale nebrání v tom, aby zůstal životním optimistou, který je plný plánů do budoucna jak v profesním, tak osobním životě. 

Zvláštní ocenění za absolventskou práci zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0 získal Ing. Aleš Vysocký, Ph.D. z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, který byl oceněn za práci s názvem „Roboty přímo spolupracující s člověkem“. 

Společnost Porsche Česká republika s.r.o. se rozhodla na 10 měsíců bezplatně zapůjčit vítězi kategorie nejlepší disertační práce automobil značky Volkswagen s elektrickým pohonem. Společnost Siemens poskytne zdarma dobíjecí zařízení. 

O soutěži Cena Wernera von Siemense

Cenu Wernera von Siemense pořádá Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. Záštitu nad udílením cen 22. ročníku poskytli Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a předseda vlády České republiky Andrej Babiš. 

Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v České republice.

Přehled vítězů Ceny Wernera von Siemense 2019:

Kategorie/Odměna Jméno/Univerzita/Vedoucí práce Název práce
Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

300 000 Kč / tým

kolektiv autorů pod vedením

Mgr. Pavla Plevky, Ph.D.

CEITEC – Masarykova univerzita v Brně

Členové týmu:

Mgr. Petra Pokorná Formanová, Ph.D.

Ing. Tibor Füzik, Ph.D.

doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.

Struktura viru klíšťové encefalitidy a mechanismus jeho neutralizace monoklonální protilátkou
Nejlepší pedagogický pracovník

50 000 Kč

Prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Nejlepší diplomová práce, 1. místo

50 000 Kč student

50 000 Kč vedoucí práce

Ing. Denys Rozumnyi

ČVUT

Fakulta elektrotechnická

Vedoucí: prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.

Dlouhodobý tracker všech rychlostí s použitím rozmazání
Nejlepší diplomová práce, 2. místo

30 000 Kč student

30 000 Kč vedoucí práce

Ing. Martin Balouch

Vysoká škola chemicko-technologická

Fakulta chemicko-inženýrská

Vedoucí: prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.

Příprava, struktura a chování systémů nanočástic zapouzdřených v lipidických membránách
Nejlepší diplomová práce, 3. místo

20 000 Kč student

20 000 Kč vedoucí práce

Ing. Zdeněk Machů

VUT v Brně

Fakulta strojního inženýrství

Vedoucí: Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D.

Výpočtové modelování piezoelektrických vrstevnatých kompozitů a analýza jejich elektro‐mechanické odezvy při harmonickém kmitání
Nejlepší disertační práce, 1. místo

50 000 Kč student

50 000 Kč vedoucí práce

Mgr. Ivo Straka, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta

Vedoucí: prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.

Příprava, detekce a charakterizace kvantových stavů světla
Nejlepší disertační práce, 2. místo

30 000 Kč student

30 000 Kč vedoucí práce

MUDr. Dagmar Myšíková, Ph.D.

Univerzita Karlova

1. lékařská fakulta

Vedoucí: prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

Studium protinádorové imunitní reakce u pacientů s karcinomem plic
Nejlepší disertační práce, 3. místo

20 000 Kč student

20 000 Kč vedoucí práce

RNDr. Arman Tursunov, Ph.D. DSc

Slezská univerzita v Opavě

Ústav fyziky

Vedoucí: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

Astrofyzikální procesy v poli kompaktních objektů
Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce

20 000 Kč

MUDr. Dagmar Myšíková, Ph.D.

Univerzita Karlova

1. lékařská fakulta

Studium protinádorové imunitní reakce u pacientů s karcinomem plic
Ocenění za překonání překážek při studiu

20 000 Kč

Bc. Vít König

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Průmysl 4.0

20 000 Kč

Ing. Aleš Vysocký, Ph.D.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Roboty přímo spolupracující s člověkem

Generální ředitel Siemens Česká republika, Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA:

„Těší mě stoupající zájem mladých talentů o soutěž Cena Wernera von Siemense a také fakt, že vítězné práce se věnují tématům, která jsou dnes pro lidstvo zásadní.“ 

„Setkání s mladými studenty a vědci a jejich pedagogy, které v soutěži také oceňujeme, jsou pro mě ujištěním, že obě strany velmi dobře chápou, jaké přínosy jim společná práce přináší. V dnešní době narůstajícího mezigeneračního konfliktu je to velmi povzbuzující zjištění.“

Ing. Lucie Mádlová, Ph.D., výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti a vyslankyně dobré vůle MZV ČR, členka poroty Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce

„Ocenění výkonu žen z vítězných týmů považuji za záslužný počin. Siemens se snaží bořit stereotypy a ukázat, že nadání k vědě není vázáno na pohlaví, ale je otázkou nasazení, vzdělání a disciplíny.  Příklady táhnou. Je dobře, že máme mladé vědkyně, které jsou díky Ceně Wernera von Siemense, zviditelněným příkladem.“

Mgr. Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, členka poroty pro Ocenění za překonání překážek při studiu

„Porota zvláštní ceny ‚Ocenění za překonání překážek při studiu‘ stála před nesnadným úkolem – vybrat jediného laureáta, který studuje navzdory zdravotnímu postižení či znevýhodnění. Každá z nominací ovšem obsahuje pohnutý lidský osud a všichni nominovaní si zaslouží naše uznání. Zvláštní cenu nakonec porota udělila Bc. Vítu Königovi za statečnost a odhodlání, s jakým se vyrovnává se svým osudem, za to, že i za velmi obtížných podmínek souvisejících s léčbou nádorového onemocnění, dokáže v náročném studiu teoretické fyziky pokračovat a nemyslet při něm jen na sebe. Příběh Víta Königa je pro nás pro všechny velkou inspirací.“

Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář