ČVUT zkoumá možnosti skladování elektřiny prostřednictvím tepla

Datum 10.02.2021

Grafika: ČVÚT

Pracovní skupina působící v rámci Univerzitního centra energeticky efektivních budov a Fakulty strojní ČVUT zkoumá problematiku skladování elektřiny prostřednictvím tepla pro relativně větší výkony a kapacity na úrovni elektráren a tepláren. Technologie sumárně nazývané jako Carnotovy baterie mají vysoký potenciál v blízké budoucnosti vstoupit na energetický trh a výrazně jej ovlivnit. 

Od konce minulého století jsou stále častěji instalovány obnovitelné zdroje energie ze slunce a větru. Dodávka elektřiny z nich však kolísá, což je problematické pro elektrizační soustavu, která musí pokrýt potřeby odběratelů, jež se s výrobou z obnovitelných zdrojů často časově míjejí. Řešením je skladování levných přebytků elektřiny a jejich dodávání do sítě v době nedostatku, kdy jejich cena výrazně stoupá.

Ideální skladovací jednotky pro tento účel by měly být schopny akumulovat elektřinu po co nejdelší dobu, v největším možném množství a co nejlevněji, prakticky však řádově v jednotkách dní až měsíců a v rozsahu desítek MW až jednotek GW. V současné době jsou pro skladování elektřiny ve světě nejrozšířenější přečerpávací vodní elektrárny, které jsou však značně limitovány geografickou polohou a svými dopady na ráz krajiny.

Řešením by mohly být Carnotovy baterie, jak jsou souhrnně nazývány různé technologie skladování elektřiny do tepla a jeho zpětné konverze na elektřinu, které nabízejí mnoho způsobů řešení a velké množství jejich kombinací. V rámci projektu Využití nízkopotenciálního odpadního tepla pro skladování elektřiny pomocí konceptu Carnot batteries se odborníci z ČVUT UCEEB ve spolupráci se společností Tepelná čerpadla Mach snaží najít a experimentálně ověřit nejperspektivnější konfiguraci Carnotových baterií pro využití odpadního tepla, konkrétně se zaměřením na akumulační část systému – tepelné čerpadlo a akumulaci tepla, pro kterou bude využit zásobník s kamenným prachem. Dalším cílem je vytvoření případových studií včetně navržení business modelů komerční aplikace včetně nalezení bariér pro plošné nasazení technologie a způsobu jejich překonání.

Kolektiv autorů ČVUT, foto: ČVÚT

Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář