Žrouti nákladů v instalační technice

Datum 04.10.2021

Již na začátku engineeringu jsou v konstrukci prováděna rozhodnutí, která z hlediska instalační techniky představují více než dvě třetiny nákladů. Velký potenciál je zde také u speciálních strojů. Foto: Murrelektronik

Již v rané fázi konstrukce se v elektrické instalační technice skrývají žrouti nákladů, které lze vymýtit systémově orientovanými koncepcemi a decentrální automatizační technikou. Jaké metody a koncepce lze použít k uspokojení individuálních potřeb výrobců strojů a jak lze dosáhnout větší standardizace a efektivity v elektroinstalaci, k tomu nabízí Murrelektronik různé scénáře řešení, které navíc snižují náklady až o 30 %.

Tři scénáře jasně ukazují, že elektrická instalační technika se musí vědomě dostat do zorného pole konstruktérů a osob odpovědných za celkové náklady a nesmí být pouze vedlejším jevem. 

V minulosti dominovala ve strojírenství klasická role elektrické instalace. Veškerá řídicí technika byla umístěna v rozvaděči a prostřednictvím velkého pole řadových svorek byly připojeny senzory i akční členy ve stroji. Mnoho jednotlivých komponentů, jejichž kompatibilita byla doprovázena náchylností k chybám systému, s sebou přinášelo náročnou montáž a uvedení do provozu, které představovaly velké náklady a opakovaly se od stroje ke stroji. Standardizované konektory byly vzácností a pokud se vůbec vyskytovaly, musely být náročně manuálně sestavovány.

Včera byla samostatnými svorkovnicemi umístěna energie a data do periferie stroje. Klasické paralelní propojení tak bylo jednoduše přesunuto z rozvaděče do prostoru stroje. Náročnost montáže tím byla sice mírně zlepšena, zdroje chyb se však kvůli dalším připojovacím rovinám rozrostly. A kromě nepřehledného a časově náročného hledání chyb při zkratech a přetížení často docházelo k chybám v zapojení mezi rozvaděčem a periferií. Důsledkem byly dlouhé prostoje a výpadky ve výrobě.

Dnes se upřednostňuje přesunutí úrovně IO přímo do blízkosti procesu u senzorů a akčních členů, čímž se výrazně redukuje velikost rozvaděče. Výhody poskytují zásuvné systémové komponenty a testované zalisované konektory s variabilními délkami kabelů, které mají stupeň krytí IP67 a jsou odolné proti vibracím. Elektrická montáž se zjednodušuje a vyžaduje podstatně méně času. Chyby v elektroinstalaci jsou prakticky vyloučeny, což šetří celkově čas a nervy při uvádění do provozu. 

A zítra? Bez ohledu na to, jak daleko do budoucnosti se díváte – je nemožné dosáhnout významných úspor nákladů, aniž byste zaujali systematický přístup a cíleně využívali instalační technologii. Koncepce a komponenty společnosti Murrelektronik šité na míru mohou nejen snížit celkové náklady až o 30%, ale také umožnit systémům těžit z technologického pokroku včetně inovativních diagnostických funkcí –  ideální přidaná hodnota pro výrobce i obsluhu strojů.

Správnou přípojkou lze vyloučit riziko vysokých nákladů!

Všechny osoby odpovědné ve společnosti za náklady přispívají komplexními systémovými přístupy a cíleně používanou instalační technikou ke snížení celkových nákladů na elektrické připojení strojů – od nákupu, konstrukce přes elektrickou instalaci až po uvedení do provozu. Na každé pozici existuje potenciál, jak vidět instalační techniku jako klíčový prvek nákladové efektivity. Díky tomu je plánování, konstrukce a výroba flexibilnější, jednodušší a v konečném důsledku také efektivnější.

  • Existuje důvod pro instalaci typu „plug and play“ IP67 namísto nákladných svorkovnic? Umožňují někteří dodavatelé pomocí standardizovaných a předem sestavených komponentů přizpůsobené systémové řešení? 
  • Lze IO moduly PLC nahradit decentrálními sběrnicovými IO moduly?
  • Je možné se vyvarovat nepřehledných kabelových svazků a kabelových tras pomocí rozvodných boxů v bezprostřední blízkosti senzorů a akčních členů? 
  • Jsou na přípojných svorkách namísto jednotlivých vodičů projektovány zásuvné, těsně zalisované kabelové spoje, které umožňují rychlejší a bezchybnější postup montáže, servisu a údržby? 
  • Jaký dopad má snadno interpretovatelná diagnostická koncepce na zvýšení disponibility zařízení pro provozovatele stroje?

Konektivita jako klíčová technologie

Murrelektronik nabízí odpovědi na tyto otázky a sofistikovaná řešení pro všechny zákazníky. Instalační technika strojů a zařízení může mít mnoho podob. 

Efektivní instalační technologie plánovaná pro každou aplikaci a navržená se systémovým pohledem otevírá potenciál enormních úspor, což usnadňuje rozhodovací proces. 

Systematický přístup určitě spadá do rozsahu odpovědnosti strojních inženýrů a techniků, ale také ukazuje manažerům a vedoucím pracovníkům, jak se vyhnout odlivu peněz.

My v Murrelektronik vidíme nevyužité příležitosti a potenciál v systematickém myšlení.

Spolupráce se zákazníkem na identifikaci těchto potenciálů s sebou často přináší prostor pro zjednodušenou instalační technologii a chytřejší diagnostiku. 

Podívat se na tyto systémové perspektivy se specialisty společnosti Murrelektronik, aby bylo možné systém otestovat a přesně zjistit, kde lze najít slíbené 30% úspory, stojí za to. 

Nakonec odejdete s lepší představou, jak diskutovat o instalační technologii s vašimi elektrotechniky a instalatéry a jak sami optimalizovat nadcházející projekty.

Ivana Vrzáková

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář