Typově zkoušený rozváděčový systém xEnergy Light

Datum 25.08.2022

Eaton xEnergy Light. Foto: Eaton

Návrh a výroba rozváděčů s sebou nese velká rizika. A to tím spíš, pokud se jedná o výkonové rozváděče, napájející celé objekty či důležité technologické celky. Tyto rozváděče musí zajišťovat spolehlivé napájení elektrickou energií. Jakýkoliv nežádoucí výpadek způsobený technickou závadou rozváděče má negativní dopady na podnikání. Proto je důležité, aby byla konstrukce rozváděče dostatečně dimenzovaná a aby byla zajištěna jeho 100% funkčnost za všech provozních podmínek. Jinými slovy musí rozváděč splňovat požadavky souboru norem ČSN EN 61439.

V praxi se často výkonové rozváděče dimenzují a navrhují na základě katalogových hodnot. Například při výběru spínacích prvků či vodičů se uvažuje s jejich jmenovitými hodnotami proudů, bez ohledu na výslednou teplotu v rozváděči či jeho konstrukci. Oteplení rozváděče se pak ověřuje většinou výpočtem, přičemž se téměř vždy zapomíná v takovém případě snížit zatížitelnost přístrojů na 80 % jmenovitých hodnot a předimenzovat vodiče na 125 %, jak to vyžaduje norma ČSN EN 61439-1.Rovněž se ve většině případů opomíjí ověřování zkratové odolnosti, a to s ohledem na vysoké náklady prováděných zkoušek. Výsledkem je rozváděč, jehož základní charakteristiky jako je jmenovitý proud či zkratová odolnost nebyly vhodným způsobem ověřeny a tedy není možné garantovat funkčnost rozváděče při maximálním zatížení a odolnost konstrukce rozváděče při zkratu. To může vést k selhání rozváděče a výpadku napájení se všemi negativními důsledky s tím spojenými.

“Jakýkoliv nežádoucí výpadek způsobený technickou závadou rozváděče má negativní dopady na podnikání. Proto je důležité, aby byla konstrukce rozváděče dostatečně dimenzovaná a aby byla zajištěna jeho 100% funkčnost za všech provozních podmínek.” Šimon Szczotka, expert na rozvaděčové systémy

Díky typově zkoušenému systému xEnergy Light je možné vyrobit výkonový rozváděč jednoduše a kvalitně bez nutnosti provádění náročných zkoušek.

Společnost Eaton nabízí typově zkoušený systém xEnergy Light s jmenovitým proudem do 1600 A. Typově zkoušený systém v tomto případě znamená, že u něj bylo provedeno ověření návrhu dle normy ČSN EN 61439-1 a ČSN EN 61439-2, včetně zkoušek zkratové odolnosti či oteplení. Společnost Eaton toto ověřování nechala provést v renomovaných laboratořích na své náklady a svým zákazníkům nabízí návod, jakým způsobem je možné systém xEnergy Light vyrábět. Při dodržení tohoto návodu pak výrobce rozváděče nemusí opakovat ověření návrhu, což je u výkonových rozváděčů velice nákladný a náročný proces. Díky detailním výkresům měděných přípojnic a dalších konstrukčních prvků tento systém šetří výrobcům rozváděčů čas, který by jinak museli vynaložit na projekční práce a přípravu dokumentace. Rovněž i samotná montáž rozváděče je jednodušší, neboť jednotlivé silové obvody stačí smontovat dle instrukcí jako skládačku, což zase snižuje nároky na kvalifikaci personálu a minimalizuje možnost výrobních chyb.

Rozváděčový systém xEnergy Light je možné pohodlně konfigurovat a ověřovat v programu E-Config. Po nakonfigurování rozváděče je možné generovat i dokumentaci nutnou k posouzení jeho shody. Kromě toho program E-Config nabízí i další důležité funkce pro návrh rozváděčů, jako je například výpočet oteplení či export rozměrového výkresu.

Šimon Szczotka

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář