ČEPS má hospodářský výsledek za první pololetí tohoto roku 3,6 miliardy Kč

Datum 30.09.2022

Foto: ČEPS

Akciová společnost ČEPS ukončila první pololetí roku 2022 s adjustovaným hospodářským výsledkem 3,6 miliardy Kč. Výnosy i náklady společnosti meziročně vzrostly, ovlivněny byly aktuální situací na trhu s elektřinou. 

Adjustovaný výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 3 613,7 mil Kč v sobě zahrnuje korekční faktory z minulých i budoucích období v celkové výši 6 145,4 mil. Kč. 

Celkové výnosy společnosti ČEPS za první pololetí letošního roku činily 69 677 mil. Kč. Po odečtení výnosů (a ve stejné míře i nákladů) za objem přenesené energie v rámci propojených trhů, tzv. MC shippingu a couplingu, dosáhly výnosy hodnoty 14 417,1 mil. Kč, což je o 6 056,3 mil. Kč více v porovnání se stejným obdobím roku 2021. 

Na celkovém objemu výnosů se po odečtení MC shippingu a couplingu podílely z 91,8 % tržby z prodeje licencovaných služeb provozovatele přenosové soustavy, které dosáhly hodnoty 13 240,8 mil. Kč. Zejména se jednalo o tržby za činnosti rezervace kapacity a použití sítí a systémové služby včetně vyrovnání SyS od OTE. Ostatní provozní výnosy za stejné období činily 174,6 mil. Kč a finanční výnosy 1 001,7 mil. Kč. 

Náklady celkem před zdaněním činily ve sledovaném období 72 208,6 mil. Kč. Po odečtení MC shippingu a couplingu dosáhly hodnoty 16 948,7mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 10 963,3 mil. Kč.

Na celkovém objemu nákladů se z 83,3 % podílely proměnné náklady. Zaznamenán byl bezprecedentní nárůst cen služeb výkonové rovnováhy, do kterých se promítly vysoké ceny silové elektřiny,“ uvedl Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS, a.s.

V prvním pololetí roku 2022 bylo přeneseno celkem 34 504,1 GWh (objem energie na výstupu z přenosové soustavy). Objem přenesené energie je ovlivňován změnami ekonomických a hospodářských podmínek ČR, resp. spotřebou elektrické energie, objemem tranzitu i dalšími faktory.

Společnost ČEPS jako regulovaný subjekt může dosáhnout pouze úrovně zisku stanovené regulačními parametry, které určuje Energetický regulační úřad. Pokud se dosažená skutečnost v běžném roce odchyluje od stanovených hodnot, jsou tyto odchylky (korekční faktory) zahrnuty do regulačních parametrů v následujícím období, a tím ovlivňují hospodářské výsledky společnosti s dvouletým posunem. 

Adjustovaný výsledek hospodaření před zdaněním je sledovaný klíčový ukazatel pro hodnocení společnosti. Jedná se o výsledek hospodaření upravený o vliv minulých a budoucích korekčních faktorů, motivační složky a časové posuny.

Adjustovaný výsledek hospodaření společnosti vychází především z platné metodiky cenové regulace, která pevně stanovuje povolené výnosy pro licencované činnosti, ale nereflektuje aktuální tržní vývoj nákladů. Proto je nutné k výsledku hospodaření za licencované činnosti, jako je použití sítí a poskytování systémových služeb připočíst vyrovnání prostřednictvím korekčních faktorů, na které má společnost plný nárok a budou jí uhrazeny.

Hana Klímová

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář