Přijetí pro nás nevýhodného zimního balíčku může způsobit blackout

Datum 29.07.2017

Společnost ČEPS se dlouhodobě hlásí k myšlenkám evropské spolupráce na poli energetiky a vnímá její výhody. Kdo jiný než subjekt provozující přenosovou soustavu ve středu Evropy by si měl nejvíce uvědomovat potřebu vzájemné mezinárodní spolupráce, komunikace a koordinace.

Navrhovaná legislativa tzv. zimního balíčku tuto spolupráci prohlubuje, avšak v některých svých částech nezohledňuje dosavadní „přirozený“ vývoj. Přichází s novými pravidly, která nerespektují specifika jednotlivých zemí – stejné zásady mají platit pro ostrovní Irsko i celý evropský kontinent od Portugalska po Turecko. Zároveň dochází k přesunu části rozhodovacích pravomocí. Provozovatel přenosové soustavy tím ztrácí možnost ovlivňovat zásadní oblasti jejího fungování.

Zimní balíček zavádí nový institut tzv. regionálních provozních center (Regional Operational Centres, zkratka ROC). Jejich vybudování a činnost budou hradit národní provozovatelé přenosových soustav, následně se tyto náklady promítnou do účtů každého koncového zákazníka.

Regionální provozní centra mají převzít některé pravomoci, jež byly dosud v kompetenci jednotlivých provozovatelů sítí. V konečném důsledku tak může nastat situace, že český spotřebitel doslova doplatí na nestabilitu výrobních zdrojů jiného státu a solidárně ponese i část nákladů souvisejících se zajištěním rovnováhy mezi spotřebou a výrobou v jiné zemi. Přestože naše soustava žádné zvláštní zásahy v daném okamžiku vyžadovat nebude, mohou být vynuceně realizována opatření pro podporu přenosové soustavy jiného státu. Vzhledem k tomu, že v tzv. zimním balíčku není stanoven klíč pro sdílení nákladů, může taková opatření zaplatit i český zákazník. Když naopak sousední státy zažádají o výpomoc, budou to opět regionální provozní centra, která mohou nařídit, jakou kapacitu a z jakých zdrojů lze nabídnout. Svobodná volba národního energetického mixu půjde stranou.

Na místě je i obava o dostatek regulační energie, tedy elektřiny nutné pro pokrytí odchylky vzniklé v důsledku nerovnováhy mezi výrobou a spotřebou. Nyní se o její zajištění stará příslušný provozovatel přenosové soustavy, který je odpovědný za svou síť a své zákazníky. Nově by i toto měla řídit regionální provozní centra, která v případě nedostatku výkonu v soustavě, způsobeného například nízkou výrobou obnovitelných zdrojů, rozhodnou o vypínání zákazníků v daném regionu včetně České republiky. Taková opatření přitom bude muset provozovatel přenosové soustavy, společnost ČEPS, až na výjimky respektovat.

Demonstrovat lze tyto situace na příkladu řízení auta. V běžném autě je jeden řidič, který určuje rychlost i směr jízdy, protože ví, kam chce dojet. Jak by však takové řízení auta vypadalo, pokud by jedna osoba točila volantem a druhá šlapala na pedály, nebo kdyby dokonce za řidiče točil volantem někdo jiný na dálku? Pravděpodobně by to skončilo dopravní nehodou. Přesně takový model ale navrhuje tzv. zimní balíček. Jenže v případě elektrizační soustavy nehoda znamená výpadek dodávek až blackout, tedy celkový kolaps soustavy.

Vnímáme, že řízení elektrizační soustavy je složitý mechanismus. Proto se obáváme, že předáním kompetencí, ovšem bez jasného předání odpovědnosti, a z důvodu neznalosti či nerespektování specifik každé jednotlivé sítě může docházet právě k nižší jistotě zajištění dodávek elektrické energie vedoucí až ke zmiňovaným výpadkům.

Na uvedeném se shodujeme s partnerskými provozovateli přenosových sítí, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a rovněž s českým, maďarským, polským, německým, rumunským a španělským parlamentem, které k částem této legislativy vydali odůvodněné stanovisko neboli tzv. žlutou kartu.

 

Zdroj: ČEPS
Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář