Nové české PST transformátory regulují toky elektrické energie z Německa

Datum 18.01.2017

Provozovatel české přenosové soustavy, společnost ČEPS, uvedl v rozvodně Hradec u Kadaně do provozu dva ze čtyř PST transformátorů (Phase Shifting Transformers). Spuštěny byly ve dvou fázích – na začátku ledna a minulý týden v pátek. Na jedné ze dvou propojovacích linek s východní částí Německa tak mohou od 13. ledna dispečeři lépe regulovat toky elektrické energie a udržovat je v bezpečných mezích. Spuštění obdobných strojů v rozvodně Röhrsdorf předpokládá tamní provozovatel přenosové soustavy, společnost 50Hertz, ve druhé polovině letošního roku. 

Ke zprovoznění dvou ze čtyř strojů společnost ČEPS přistoupila vzhledem ke zpožděné dodávce čtvrtého transformátoru. Českou a německou rozvodnu propojují dvě 400 kV vedení. Na každém z nich budou zapojeny paralelně dva PST transformátory.

„Zprovoznění prvních dvou PST transformátorů spolu s operativními změnami zapojení přispěje k bezpečnému provozu přenosové soustavy,“ říká Jan Kalina, předseda představenstva ČEPS, a.s.

Optimální schéma zapojení je připravováno na každý den podle konkrétních podmínek v přenosové soustavě.

„Současné zprovoznění dvou strojů není tak účinné jako finální nasazení všech čtyř transformátorů. I přesto ale pomáhá udržovat toky na bezpečné úrovni a přispívá k minimalizaci využití nákladných nápravných opatření,“ dodává Kalina.

Čtvrtý stroj byl v italském výrobním závodě společnosti TAMINI po zjištěné poruše opraven a na konci loňského roku prošel úspěšně přejímacími zkouškami. V průběhu února by měl být dopraven do rozvodny Hradec u Kadaně. Samotný transport trvá zhruba měsíc. Potenciálním ohrožením při přepravě jsou extrémní klimatické podmínky, konkrétně venkovní teplota pod -20 °C, a splavnost řeky Labe. Samotná montáž strojů a jejich odzkoušení přímo v rozvodně zabere další minimálně dva měsíce. Poslední dva PST transformátory by tak mohly být zprovozněny do poloviny letošního roku.

„Zahájení provozu PST transformátorů v rozvodně Hradec u Kadaně umožní aktivní regulaci toků elektrického výkonu na česko-německém profilu. Po uvedení do provozu dalších dvou PST transformátorů v německé rozvodně Röhrsdorf, což 50Hertz plánuje na druhou polovinu roku 2017, bude tento koordinovaný investiční projekt mezi ČEPS a 50Hertz dokončen,“ uvádí Dirk Biermann, provozní ředitel společnosti 50Hertz.

Transformátory s regulací fáze jsou stroje, které prostřednictvím posunu fázového úhlu napětí na jeho vstupu a výstupu umožňují aktivní řízení protékajícího činného výkonu. Zjednodušeně řečeno, představíme-li si přenosovou soustavu jako nádrž s mnoha přítoky a výpustěmi, funguje PST jako ventil, který omezí, resp. zvýší průtok danou výpustí. Omezení toku na jednom vedení způsobí přerozdělení toků v celé propojené soustavě. A protože elektřina proudí cestou nejmenšího odporu, část toků se přesune na jiná, méně zatížená vedení, čímž se eliminuje možné přetížení přenosové sítě.

Nastavení regulačních parametrů PST transformátorů je koordinováno se zahraničními partnery v rámci přípravy provozu s primárním cílem zajistit spolehlivost elektrizačních soustav v celém regionu střední Evropy. Koordinace provozu je prováděna s využitím regionálního centra TSCNET, společnosti 13 evropských provozovatelů přenosových sítí. Provozování našich PST transformátorů s obdobnými na německo-polské hranici významně sníží náklady na případná nápravná opatření, zejména na mezinárodní redispečinky.

Vysoké neplánované toky mezi severním Německem a jeho sousedními státy – Českem a Polskem – představují hrozbu pro bezpečný provoz přenosových soustav. Nápravná opatření, která pro udržení spolehlivosti musejí v takových případech jednotliví provozovatelé sítí učinit, mohou být a často také jsou vysoce nákladná. Kromě toho mají přetoky negativní vliv i na mezinárodní obchod s elektřinou. Z bezpečnostního hlediska je totiž nutné vyčlenit část přeshraničních přenosových kapacit právě pro případ neplánovaných toků. Po zprovoznění všech čtyř PST transformátorů tak bude možné uvolněné kapacity využít pro realizaci obchodů s elektřinou.

 

ČEPS, a.s.: 

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona. Udržuje, obnovuje a rozvíjí 42 rozvoden, s 75 transformátory, z nichž některé jsou určeny pro převádění elektrické energie z přenosové do distribuční soustavy, a trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3724 km a 220 kV o délce 1909 km.
V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS, a.s., přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby).
Společnost ČEPS je začleněna do evropských struktur. Zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. ČEPS, a.s., se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě. Více informací naleznete na www.ceps.cz.

50Hertz: 

Společnost 50Hertz čítající přes 950 zaměstnanců má na starosti provoz a rozšiřování přenosové soustavy. Dále je zodpovědná za celkovou elektrickou soustavu v těchto spolkových zemích: Berlín, Braniborsko, Hamburg, Meklenbursko – Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko. Jako provozovatel přenosové soustavy působící na středoevropském trhu nese 50Hertz zodpovědnost za bezpečnou integraci energie z obnovitelných zdrojů, rozvoj evropského trhu s elektrickou energií a udržování vysoké míry stability dodávek. Od roku 2010 jsou podílníky 50Hertz belgický provozovatel přenosové soustavy Elia a australský infrastrukturální fond IFM Investors; jejich podíly činí 60 %, respektive 40 %. Jako evropský provozovatel přenosové soustavy je společnost 50Herz součástí Elia Group a členem ENTSO-E, Evropské sítě provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav.
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář