Víc než trend: proč se i české společnosti přiklánějí k principům ESG

Datum 28.08.2023

Foto: OxygenPR

ESG – trojlístek principů, které se ještě nedávno mohly zdát jako pomíjivý trend, nabývá na důležitosti v životě firem. Pro investory, partnery i zákazníky se tato zkratka postupně stává důležitým faktorem při hodnocení podniků, a proto je nutné přistupovat k ní s plnou vážností.

Písmena E,S a G jsou počáteční písmena slov Environmental, Social a Governance a označují oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy. Jejich rostoucí význam lze přičíst celé řadě faktorů, od budování reputace a tlaku zákazníků až po lepší přístup ke kapitálu a zvýšení provozní efektivity. ESG také zohledňuje stále více zaměstnanců při výběru nového působiště. V důsledku toho společnosti přehodnocují své priority a začleňují hlediska ESG do svých aktivit, a to nejen proto, aby zmírnily rizika, ale také aby využily nově vznikající příležitosti. Principy ESG jsou také úzce provázány se 17 cíli udržitelného rozvoje, definovanými Spojenými národy pro léta 2015 – 2030.

Zřejmě nejdiskutovanější částí ESG je pečlivé řízení environmentálních problémů. S rostoucím povědomím o nejistém stavu ekosystémů naší planety se nyní od společností očekává, že přijmou udržitelné postupy ke snížení své ekologické stopy. Jednou z nejvíce diskutovaných součástí robustní strategie ESG je úspora energií. Obnovitelné zdroje jako solární, větrná a vodní energie představují životaschopnou alternativu k tradičním fosilním palivům, která jsou známá svým škodlivým dopadem na životní prostředí. Přechodem na čisté zdroje energie mohou společnosti snížit uhlíkovou stopu a posílit svou důvěryhodnost v očích zákazníků a investorů. Kromě úspory energií je velkým tématem i recyklace, která díky nižšímu množství energie vynaložené na výrobu pomáhá snižovat emise skleníkových plynů a zabraňuje hromadění odpadu na skládkách.

Sociální aspekt klade důraz na přístup k zaměstnancům, dodavatelům, zákazníkům a komunitám, v nichž podniky působí. Upřednostňováním rozmanitosti, inkluze a spravedlivých pracovních postupů mohou společnosti podporovat příznivé a produktivní pracovní prostředí, které se promítne do dlouhodobého úspěchu.

Řídicí složka strategie ESG zajišťuje, aby společnosti ve svých rozhodovacích procesech dodržovaly etické standardy, zásady společenské odpovědnosti a podporovaly transparentnost. Tento aspekt se zabývá například právy akcionářů i zaměstnanců či férovostí odměňování. Společnosti se silnou strukturou správy a řízení mají větší šanci získat důvěru veřejnosti, což může vést ke zvýšení tržního ocenění a výhodě před konkurencí.

Pokud někdo ještě stále pochybuje o důležitosti ESG, stačí se podívat na několik čísel:

 • V roce 2021 vydalo 86 % firem z indexu S&P 500 pravidelné zprávy týkající se ESG
 • Více než 300 společností podepsalo Klimatický závazek (The Climate Pledge), který se zavazuje dosáhnout cíle Pařížské dohody, tedy nulových čistých emisí uhlíku, o 10 let dříve
 • 85 % správců aktiv tvrdí, že ESG je pro jejich společnosti vysokou prioritou, ale 64 % z nich bylo znepokojeno nedostatkem transparentnosti a informací o aktivitách firem v oblasti ESG

V České republice patří mezi zastánce ESG principů Prakab Pražská Kabelovna, výrobce kabelů s více než stoletou historií. Prvotní impuls vzešel zevnitř společnosti, která coby jeden z největších odběratelů energií v Praze, řeší problematiku úspornějšího provozu dlouhodobě. Ani poptávka ze strany zákazníků na sebe nenechala dlouho čekat, zejména v případě německých subjektů, které řeší dodržování ESG principů v rámci celého dodavatelského řetězce, snižování uhlíkové stopy a certifikace svých dodavatelů. V posledních letech se navíc zvyšuje zájem i ze strany finančních ústavů. Prakab pro posílení vnitrofiremních procesů přivedl novou ESG manažerku, Markétu Marečkovou, a přistoupil k řadě kroků směřujících k udržitelnějšímu provozu. 

Patří k nim nahrazení některých výrobních zařízení energeticky méně náročnými nebo změna nastavení procesu výroby tak, aby se energie spotřebovalo méně. „Dalším způsobem úspory je již téměř finalizovaná výstavba vlastní střešní fotovoltaické elektrárny s výkonem 999 kWp. Do budoucna počítáme s využitím dalších ploch pro výstavbu FVE,“ představuje Markéta Marečková plány společnosti. Prakab nadto hledá i cesty k úspoře materiálu, a proto investuje do výzkumu a vývoje a snaží se vyvinout nové druhy kabelů.

„Takové, které obsahují méně kovu nebo mají vlastnosti příznivější pro životní prostředí,“ vysvětluje Marečková. Prakab klade velký důraz i na principy oběhového hospodářství. Firma usiluje o recyklaci co největšího podílu odpadů, používání recyklovaných vstupních materiálů, ale i recyklovatelnost vlastních produktů firmy nebo cirkulaci obalových materiálů. 

Za klíčový faktor však Prakab považuje průběžné snižování uhlíkové stopy. „Má největší přímý dopad na změny klimatu, lze jej poměrně přesně změřit a je navázáno na hlavní cíle Pařížské dohody a iniciativy UN Global Compact,“ říká Markéta Marečková. UN Global Compact je dobrovolná iniciativa Spojených národů, v jejímž rámci firmy usilují o přijetí udržitelných a společensky odpovědných kroků. Pařížská dohoda, k níž se Česká republika svým podpisem přihlásila, definuje závazky signatářů v boji proti globální změně klimatu. 

Bezkabelová řešení v oblasti přenosu energie jsou zatím zcela nereálná a proto nelze v dohledné budoucnosti používání kabelů nijak zásadně omezit. Naopak rozvoj sítí energetické soustavy a elektrifikace dopravy vyžadují kabelů stále více. Inovaci kabelů, která by vedla k omezení uhlíkové stopy plynoucí z jejich výroby, proto v současné době řeší nejen jednotliví výrobci, ale celý kabelový průmysl. Možnosti omezení se týkají především používaných materiálů, které tvoří největší část hmoty kabelu. Trendem je omezování množství použitých kovů v kabelech, případně jejich nahrazování jinými vodivými materiály. „Množství lze omezit jak zlepšením vodivosti kovů, tak změnou podmínek uvnitř kabelu, třeba chlazením nebo kombinací kabelových prvků. Náhrady kovů vodivými plasty plněnými uhlíkem za použití nanotechnologií patří mezi vysněné trendy“ uvádí 

Na významu nabývají kabely hybridní, které vedou nejen energii, ale i signály nebo jiná média. „Kabely také nebudou jen pasivní, ale budou vybaveny inteligencí, která pomůže řídit celou elektrickou síť, její výkon, ztráty, úniky a zapojení různých zdrojů elektrické energie,“ předpovídá vývoj ESG manažerka.

Za svůj přístup získala kabelovna ocenění Zodpovědná firma od společnosti EKO-KOM či usiluje o certifikaci od mezinárodní auditorské společnosti EcoVadis, jež se zaměřuje na udržitelnost dodavatelského řetězce.

Hlavní cíle PRAKAB v oblasti ESG

 • nižší emise CO2 ve Scopu 1 elektrifikace vozidel a vysokozdvižných vozíků
 • nižší emise CO2 ve Scopu 2 – vlastní zdroj udržitelné energie / nákup zelené energie
 • nižší spotřeba energie ve výrobě
 • snížení uhlíkové stopy v dodavatelském řetězci
 • vydávání ESG zprávy včetně přesného vyčíslené CO2 stopy
 • recyklace
 • zavedení pravidelného dotazníku spokojenosti pro zaměstnance
 • výměna know how / zvýšení spokojenosti prostřednictvím programu rotace zaměstnanců
 • nastavení dodavatelského řetězce se zohledněním principů ESG
 • revize etického kodexu

O společnosti

Prakab Pražská Kabelovna je významným českým výrobcem kabelů, předloni oslavila 100 let od svého založení. V roce 1921 ji získal a pod tímto názvem zaregistroval průmyslník Emil Kolben. Mezi nejzajímavější projekty, na kterých se podnik v nedávné době podílel, je rekonstrukce Národního muzea v Praze, při které bylo použito přes 200 km požárně bezpečnostních kabelů. Produkty Prakabu najdeme i v Obchodním centru Chodov, v dopravních stavbách jako pražské metro, Tunel Blanka nebo Letiště Václava Havla, a také v mnoha tuzemských domácnostech.

Lukáš Beňa

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář