Osvětlení zemí a jejich ekonomická výkonnost

Datum 01.01.2020

Noční osvětlení je pro světové ekonomy mnohem víc než jen dekorace našich ulic – dokáží poskytnout údaje, které mohou pomoci určit socioekonomické ukazatele tam, kde neexistují jiné spolehlivé informace, například v rozvojových nebo totalitárních zemích, kde jsou systémy ekonomického účetnictví slabé nebo úmyslně zkreslované. V těchto případech prozradí satelitní snímky daleko více informací než oficiální data.

Tato data jsou víc než jen satelitní snímky Země. Vědci používají tyto fotografie k odvození odchylek od různých oficiálních statistik. Předpokládá se, že většina sociálních a ekonomických aktivit v noci vyžaduje světlo; intenzita nočních světel a oblast, na kterou se vztahují, by proto měla korelovat se socioekonomickými ukazateli a hospodářským rozvojem.

Satelitní snímky však nejsou jen dalším zdrojem informací o hospodářské činnosti, jsou také neutrálním indikátorem, který je méně náchylný k manipulaci účetních údajů. Díky tomu je možné použít informace o nočním světle ke sledování přesnosti oficiálních statistik. Tato „satelitní korekce“ by mohla přimět některé země, aby zlepšily své vlastní systémy hlášení dat v souladu s uznávanými mezinárodními standardy.

Jak píše Luis Martínez, profesor z University of Chicago ve své nedávné zprávě, měli bychom důvěřovat odhadům HDP diktátorů? I v relativně demokratických zemích existují významné příklady statistické manipulace, např. případ řeckého státního dluhu v roce 2009 a argentinské inflace v roce 2014. Při absenci kontrol úřadů najde Martínez ještě větší tendence zkreslovat čísla.

Následující mapa Korejského poloostrova jasně zobrazují obrovské ekonomické rozdíly mezi komunisty ovládanou Severní Koreou a Jižní Koreou. Nejzřetelnějším rysem tohoto srovnání je to, že jak jednou řekl americký ministr obrany Donald Rumsfeld, „Severní Korea je temná.“ Během 16 let emise světla z Jižní Koreje vzrostly o více než 70 procent, zatímco ekonomika se více než zdvojnásobila. Naproti tomu v Severní Koreji, v souladu s mírným poklesem emisí světla, došlo k malému nebo žádnému růstu.

To nás přivádí k otázce: Ovlivňuje povaha politického režimu země přesnost vykazovaných statistik? Je snadné vymyslet způsoby, jakými mohou zkorumpované vlády falšovat data. Za prvé, aby se zdálo, že země roste, mohou vůdci jednoduše přikázat těm, kteří počítají čísla, aby je nafoukli. Mohou dokonce použít i daleko drsnější metody k prosazení takových pokynů, jako tomu bylo v případě, kdy sovětská vláda popravila úředníky odpovědné za sčítání lidu v roce 1937; nebo když řecká vláda odsoudila vedoucího statistického úřadu za prohlášení, která podkopala „národní zájem Řecka“.

Aby se prozkoumal rozsah takovéhoto chybného hlášení ať už politicky motivovaného nebo špatně provedeného, Martínez se pokusil dostat se k přesnějším a nezaujatějším informacím z nočních satelititních snímků naší planety.

K tomu potřebujeme tři typy údajů: HDP, noční osvětlení a kvantitativní vyjádření povahy politického režimu země. Zatímco první je snadno dostupný, druhý je velmi obtížné spočítat. Pokud jde o třetí, od 70. let minulého století Freedom House vytvořil roční index svobody světa (FWI). Pomocí FWI rozděluje Martínez země do tří kategorií: „svobodné“, „částečně svobodné“ a „nesvobodné“. Poté dospěl k následujícímu závěru: v období od roku 1992 do roku 2008 noční světlo v průměru ve všech třech skupinách rostlo v průměru o pět procent ročně. Při srovnání „svobodného“ a „nesvobodného“ světa se však průměrný roční růst HDP lišil téměř o celý procentní bod (3,57% oproti 4,46%), což mělo za následek obrovský rozdíl až 26 % za celé pozorované 16leté období.

Za minulého režimu naše socialistická republika neustále vzkvétala, alespoň tak to tvrdili oficiální média v čele s Rudým Právem. Kdyby už tehdy existovalo toto srovnání s podstatně vyspělejším západním světem, museli by tehdejší politici přijít s alternativní metodou, jak měřit skutečný růst HDP… nebo, jak bylo v naší minulosti, na kterou někteří z nás vzpomínají s nostalgií zvykem, ještě důkladněji hledat jak vnitřního tak i vnějšího nepřítele…

Zajímavé poznatky z loňské návštěvy KLDR a života v této zemi si můžete přečíst zde.

Výstava Volty 700 x 200 px

Komentáře k článku (2)

  1. Nejen KLDR, ale i vnitrozemí Austrálie, Kanady a středozápad USA neoplývají nějakym velkým osvětlením.

  2. Noční osvětlení NENÍ znakem ekonomické výkonnosti, ale objektivním znakem HUSTOTY zalidnění.

    Subjektivně se smutkem dodávám, že je navíc znakem lidské hlouposti a namyšlenosti. Bohužel ani naše noční obloha není tmavá a hvězdy lze nerušeně pozorovat jen na velmi málo místech naší jinak krásné Vlasti 🙁

Napsat komentář