Výhled IT prodejního kanálu na rok 2024 a dále

Datum 15.04.2024

Foto: Eaton

Navzdory přetrvávajícím problémům vykazuje světový trh s IT po třech letech nepříznivých okolností známky oživení. Předpokládá se, že v roce 2024 vzrostou celosvětové dodávky osobních počítačů o osm procent a o stejné procento se zvýší i výdaje na IT oproti předchozímu roku. Co tedy bude toto oživení trhu znamenat pro IT prodejní kanál v nadcházejících měsících?

Vše se mění

Růst výdajů na IT lze z velké části přičíst dopadu pandemie COVID-19. Uzavírací opatření a práce na dálku přinutily podniky po celém světě změnit způsob svého fungování a výrazně urychlily jejich strategie digitalizace. A právě teď, stejně jako v dohledné budoucnosti, se toto tempo ještě zrychluje díky širokému rozšíření umělé inteligence (AI) a všeho, co s ní souvisí.

Klíčem k tomu jsou samozřejmě data a organizace se stále častěji obracejí ke cloudu a edge computingu, aby zajistily výpočetní výkon, úložiště a rychlost potřebné pro správu obrovského množství dat, která mají k dispozici. V celém IT ekosystému dodavatelé a distributoři inovují produkty a služby pro efektivní správu dat, které jejich zákazníkům umožní maximalizovat hodnotu těchto dat.

Kombinace očekávání zákazníků a nutnosti dodržovat právní předpisy zároveň znamená, že IT společnosti a profesionálové si uvědomují odpovědnost za svůj vlastní dopad – a dopad svých zákazníků – na změnu klimatu, což v několika ohledech ovlivňuje jejich rozhodnutí a kroky.

Obavy o udržitelnost

Vzhledem k většímu povědomí o problémech, jako je změna klimatu, zákazníci požadují, aby společnosti převzaly odpovědnost za svůj dopad na životní prostředí, a zároveň samotné společnosti pociťují tlak předpisů zaměřených na snižování emisí skleníkových plynů. To vše se stává významným faktorem při rozhodování těchto společností a vede je to k tomu, aby zohledňovaly udržitelnost při navrhování svých výrobků a výrobních procesů, a dokonce i při výběru dodavatelů.

To má důsledky pro IT prodejní kanál. Stále více se prosazuje trend “zeleného IT”, kdy se společnosti snaží minimalizovat dopad svého provozu na životní prostředí zaváděním postupů, jako je virtualizace, cloud computing a efektivní řízení spotřeby energie. V rámci snahy o snížení uhlíkové stopy zavádí mnoho IT společností iniciativy v oblasti udržitelnosti, od využívání obnovitelných zdrojů energie až po zvyšování energetické účinnosti a snižování množství odpadu.

Zastřešující otázkou, kterou je třeba zvážit, je přechod od závislosti na fosilních palivech k obnovitelným zdrojům energie, což mění způsob, místo a čas výroby, skladování a řízení energie. Obchodní partneři by si tedy měli uvědomit, že většina technologií potřebných pro tento přechod na novou energetiku již existuje a může být k dispozici, včetně systémů nepřerušitelného napájení (UPS), které mohou podpořit síť stabilizací frekvence při přechodu na obnovitelné zdroje.

Odpovědnost za změnu klimatu však není jedinou věcí, která se týká IT sektoru a prodejního kanálu. Očekává se, že digitalizace bude mít v následujících měsících významný dopad na tento prodejní kanál, což povede ke změnám obchodních modelů, zkušeností zákazníků a požadavků na dovednosti.

Digitální transformace

Generativní umělá inteligence, která je pravděpodobně “plakátovým dítětem” digitalizace, se na scéně objevila v roce 2023 a její popularita nepolevuje. Předpokládá se, že trh s generativní umělou inteligencí poroste do konce desetiletí o 42 % na 1,3 bilionu USD. V návaznosti na stávající technologie, jako je aplikovaná umělá inteligence a průmyslové strojové učení, má vysoký potenciál a uplatnitelnost ve většině průmyslových odvětví a díky svému uplatnění v kombinaci specifických a rozšířenějších případů použití by měla globální ekonomice přinést až 4,4 bilionu USD ročně.

Vzhledem k těmto ekonomickým přínosům není překvapivé, že digitální transformace je jednou z klíčových priorit EU. Její politický program Digitální dekáda stanoví řadu cílů, jimiž se bude digitální transformace v celé Unii řídit až do roku 2030. Mezi ně patří i cíl zajistit, aby alespoň 80 % všech dospělých mělo základní digitální dovednosti. Koneckonců technologické změny vyžadují, aby si podniky a lidé osvojili příslušné dovednosti a kompetence, mají-li být úspěšné.

Důležité je, že v této transformaci budou hrát zásadní roli jak digitální, tak lidské prodejní kanály, a proto je nezbytné, aby byly tyto prodejní kanály propojeny. Aby organizace mohly využít hodnotu technologií, jako je generativní umělá inteligence, musí své prodejní kanály postavit na systémech, které umožňují tok dat v reálném čase.

Pro obchodní partnery je proto zásadní, aby sledovali nejnovější změny a mohli tak využít nové příležitosti – pro sebe i své zákazníky – a udržet si konkurenční výhodu. Ti obchodní partneři, kteří strategicky přijmou například cloud – ať už soukromý, veřejný nebo hybridní – si zajistí dlouhodobý úspěch a umožní svým zákazníkům získat větší obchodní a technickou hodnotu ze svých strategií modernizace IT.

Změny spotřebitelských trendů

Stejně jako podniky mění způsob svého fungování, činí tak i spotřebitelé, a to často ze stejných důvodů. I v tomto případě musí mít profesionálové v oblasti prodejních kanálů o těchto změnách přehled.

Vezměme si například elektromobily. Obavy o udržitelnost vedly v roce 2023 k meziročnímu nárůstu prodeje elektromobilů na celém světě o 35 %. Předpokládá se, že do roku 2030 bude téměř třetina všech celosvětově prodaných automobilů elektrických a že do roku 2040 bude na silnicích 730 milionů osobních elektromobilů.

Aby bylo možné splnit požadavky na přechod od spalovacích vozidel k elektromobilům, bude zapotřebí odpovídající a spolehlivá celostátní nabíjecí infrastruktura. Stejně jako u všech elektrických a elektronických zařízení bude tato infrastruktura vyžadovat pravidelnou údržbu, aby byla zaručena nepřetržitá provozuschopnost nabíječek a nedocházelo ke zbytečným výpadkům v provozu. Nabídkou preventivní údržby, telefonické podpory a možnosti nouzových oprav v případě potřeby mohou obchodní partneři pomoci udržet elektromobily na cestách a v uspokojivém provozu.

Technologický sektor se stále potýká s problémy, v neposlední řadě s dopady pokračujících geopolitických nepokojů, ale zdá se, že oživení z dob COVID je na dobré cestě. Ve skutečnosti, jak jsme viděli v souvislosti s prudkým nárůstem popularity generativní umělé inteligence, dochází k některým pokrokům nebývalým tempem.

Ať už se jedná o udržitelnost, digitalizaci nebo nové a vznikající tržní trendy, obchodní partneři budou muset držet krok s tímto pokrokem a transformovat své podnikání tak, aby vyhovovalo novým inovativním řešením, a dokonce vytvářet nová specializovaná oddělení, aby svým zákazníkům umožnili využít příležitosti, které se před nimi otevírají.

Autor: Frédéric Leclerc, EMEA IT Channel Leader, Eaton

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář