ČEPS nacvičovala likvidaci havárie transformátoru

Datum 06.11.2020

Ve středu 4. 11. 2020 proběhlo v transformovně 400/110 kV Horní Životice společnosti ČEPS cvičení zaměřené na likvidaci havárie transformátoru. Jeho cílem bylo prověření vzájemné součinnosti pracovníků provozovatele přenosové soustavy, jednotek hasičského záchranného sboru a smluvního dodavatele ČEPRO, a. s., při řešení havarijní situace většího rozsahu.

Námětem cvičení byl požár transformátoru T401 v elektrické stanici Horní Životice, který způsobil výpadek hlavního zdroje napájení vlastní spotřeby rozvodny a vyústil v nedostatek paliva v dieselgenerátoru. Pracovníci ČEPS v rámci nácviku provedli činnosti nutné k odpojení a uzemnění porouchaného transformátoru a předali pracoviště k hasebnímu zásahu Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje. Součástí cvičení byl i nácvik havarijního doplnění paliva do zásobníku pro dieselgenerátor na základě smlouvy mezi ČEPS a společností ČEPRO.  

„Děkuji Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, společnosti ČEPRO i zúčastněným kolegům za perfektní zvládnutí modelové havarijní situace. Zajištění bezpečnosti objektů kritické infrastruktury je možné jen díky součinnosti ČEPS se složkami IZS a spolupracujícími společnostmi,“ prohlásil Martin Bílek, ředitel sekce Bezpečnost ČEPS, a. s.

„Cvičení tohoto typu jsou velmi cenná pro celkovou připravenost provozního personálu ČEPS na řešení mimořádných událostí v přenosové soustavě. Podobná cvičení plánujeme nadále rozvíjet a opakovat. Děkuji všem účastníkům za profesionální přípravu a realizaci celé akce,“ dodal Pavel Šilhán, ředitel sekce Řízení provozu ČEPS.

V průběhu cvičení byla dodržována přísná bezpečnostní a hygienická opatření proti šíření onemocnění COVID-19, zejména zakrytí nosu a úst zúčastněných osob respirátory, omezení počtu lidí v jedné skupině a dezinfekce vnitřních prostor transformovny Horní Životice.  

Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář